PATVIRTINTA
Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centro direktorė 2014-04-02  įsakymu Nr. V/5

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 
MAŽEIKIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  PIRKIMŲ TAISYKLIŲ TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKOS

1.1.Šios Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras pirkimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras (toliau – Perkančioji organizacija) pirkimų organizavimo tvarką, pirkimus atliekančius asmenis, pirkimo būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus.
1.2. Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų pirkimus (toliau-Pirkimai) atlieka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2007, Nr. 114-4630; 2008, Nr. 81-31792009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174, 25-1175, Nr. 139-7109; 2011, Nr. 2-36, Nr. 85-4137, Nr. 123-5813, Nr. 139-6548; 2012, Nr. 39-1921, Nr. 82-4264; 2013, Nr. 112-5575) (toliau-Viešųjų pirkimų įstatymas) 84 straipsnyje nustatytais atvejais. Šios pirkimų taisyklės yra taikomos pirkimams, kurių vertė yra mažesnė už nustatytas tarptautinio pirkimo vertės ribas, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedelyje nurodytų B paslaugų pirkimams, neatsižvelgiant į pirkimo vertę, ir Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje nurodytiems pirkimams.
1.3. Tarptautinių pirkimų vertės riba nustatoma atsižvelgiant į Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 2083/2005 2005 m. gruodžio 19 d. iš dalies keičiantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai ir Komisijos komunikatą Nr. 2005/C325/09 Dėl „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB ir 2004/18/EB numatytas, Europos Komisijos tikslintas ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) skelbiamas viešojo pirkimo ribų vertes.
1.4. Atlikdama pirkimus Perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir šiomis taisyklėmis.
1.5. Pasikeitus Viešųjų pirkimų įstatymui ar kitiems teisės aktams ir dėl to atsiradus Taisyklėse numatytų sąvokų ar nuostatų neatitikimų imperatyvioms VPĮ ar kitų teisės aktų nuostatoms, vykdant supaprastintus viešuosius pirkimus taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo ar kitų teisės aktų nuostatos, galiojančios viešojo pirkimo procedūrų vykdymo metu, išskyrus atvejus kai minėti teisės aktai netaikytini.
1.6. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu.
1.7. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti sąlygas, sudarančias galimybę pirkimuose dalyvauti tik neįgaliųjų socialinėms įmonėms, arba nustatyti, kad tokie pirkimai bus atliekami pagal remiamų asmenų, kurių dauguma yra neįgalieji, įdarbinimo programas. Pirkimo dokumentuose, įskaitant skelbimą apie pirkimą, turi būti nuoroda į tokius pirkimus ir reikalavimas pagrįsti, kad tiekėjo įmonė atitinka šio straipsnio reikalavimus (pateikiamas kompetentingos institucijos išduotas dokumentas ar tiekėjo patvirtinta deklaracija).
1.8. Pirkimų tikslas – vadovaujantis įstatymų reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.
1.9. Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad prekių, paslaugų ir darbų viešieji pirkimai, atliekami Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (kai pirkimo atveju elektroninėmis priemonėmis pateikiamas skelbimas apie pirkimą (neskelbiamų pirkimų atveju – kvietimas), kiti pirkimo dokumentai ir priimami tiekėjų pasiūlymai) kiekvienais kalendoriniais metais sudarytų ne mažiau kaip 50 procentų perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų bendrosios vertės.
Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, Europos Sąjungos valstybių narių (toliau– valstybės narės) tiekėjams taiko tokias pat palankias sąlygas, kokias ji taiko trečiųjų šalių tiekėjams, įgyvendindama Pasaulio prekybos organizacijos Sutartį dėl viešųjų pirkimų. 1.10. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
1.10.1. Pirkimų organizatorius – perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirtas perkančiosios organizacijos darbuotojas, kuris pirkimų taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija (toliau-komisija);
1.10.2. Pirkimų iniciatorius – perkančiosios organizacijos strultūrinio padalinio vadovas arba jį pavaduojantis asmuo, arba atskiro projekto vykdytojas, atsakingas už jo vadovaujamam struktūriniam padaliniui ar projekto įgyvendinimui priskirtų funkcijų vykdymui reikalingų prekių, paslaugų bei darbų viešųjų pirkimų planavimą ir konkrečių pirkimų, numatytų pirkimų plane, inicijavimą, kuris nurodė poreikį įsigyti bendrovei reikalingų prekių, paslaugų arba darbų;
1.10.3. Komisija – Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras direktoriaus sprendimu sudaryta perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija);
1.10.4. Supaprastintas atviras konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą;
1.10.5. Supaprastintas ribotas konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui – tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai;
1.10.6. Skelbiamos supaprastintos derybos – supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų;
1.10.7. Neskelbiamos supaprastintos derybos – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija kviečia atrinktus tiekėjus pateikti pasiūlymus ir derasi su jais dėl pasiūlymų ir pirkimo sutarties sąlygų;
1.10.8. Supaprastintas projekto konkursas – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos (žiuri) išrinktą planą ar projektą (teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingų ar panašaus pobūdžio paslaugų). Konkurso dalyviams gali būti skiriami prizai ar piniginės išmokos.
1.10.9. Supaprastintas konkurencinis dialogas – supaprastinto pirkimo būdas, kai kiekvienas tiekėjas gali pateikti paraišką dalyvauti pirkimo procedūrose ir perkančioji organizacija veda dialogą su atrinktais kandidatais, norėdama atrinkti vieną ar keletą tinkamų, jos reikalavimus atitinkančių alternatyvių sprendinių, kurių pagrindu pasirinktus kandidatus kviečia pateikti pasiūlymus;
1.10.10. Apklausa – supaprastinto pirkimo būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo;
1.10.11. Mažos vertės viešasis pirkimai (toliau-mažos vertės pirkimas) – supaprastintas pirkimas, kai yra bent   viena iš šių sąlygų:
1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 50 tūkst. Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 100 tūkst. Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio);
2perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 50 tūkst. Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio);
1.10.12. Alternatyvus pasiūlymas – pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos;
1.10.13. Kainodaros taisyklės – pirkimo dokumentuose ir pirkimo sutartyje nustatoma kaina ir pirkimo sutarties kainos apskaičiavimo taisyklės;
1.10.14. Numatomo pirkimo vertė (toliau-pirkimo vertė) – perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje.
1.10.15. Kvalifikacijos patikrinimas – procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
1.10.16. Kvalifikacinė atranka – procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos kriterijus atrenka nustatytą skaičių kandidatų, kviestinų dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.
1.11. Kitos šiose Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose, viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.
1.12. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai, pirkimo iniciatoriai ir organizatoriai bei kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, nėra laikoma konfidencialia informacija. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.
1.13. Perkančioji organizacija, teikdama technines specifikacijas tiekėjams, vertindama jų kvalifikaciją, atlikdama kandidatų kvalifikacinę  atranką ir sudarydama pirkimo sutartis, gali taikyti reikalavimus, kurie apsaugotų jos teikiamos informacijos konfidencialų pobūdį.

2. PIRKIMŲ PLANAVIMAS IR ORGANIZAVIMAS, PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS

2.1. Perkančiosios organizacijos pirkimai vykdomi pagal perkančiosios organizacijos vadovo ar kito jo įgalioto asmens (toliau – Perkančiosios organizacijos vadovas) patvirtintą planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planą (toliau – Pirkimų planas). Iškilus būtinybei atlikti nenumatytus pirkimus, arba patikslinus ar pasikeitus pirkimų  apimtims, tvirtinamas patikslintas Pirkimų planas, kuris  nedelsiant skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir bendrovės interneto tinklapyje.
2.2. Pirkimo iniciatoriai dėl pirkimo atlikimo teikiamoje paraiškoje nurodo šias pagrindines pirkimo sąlygas ir informaciją:
2.2.1. pirkimo objekto pavadinimą ir jo apibūdinimą, nurodant perkamų prekių, paslaugų, ar darbų savybes, kokybės ir kitus reikalavimus (techninę specifikaciją, išskyrus mažos vertės pirkimams), reikalingą kiekį ar apimtis, atsižvelgiant į visą pirkimo sutarties trukmę su galimais pratęsimais;
2.2.2.  maksimalią šio pirkimo vertę;
2.2.3.  pirkimo objekto eksploatavimo išlaidas;
2.2.4.  minimalius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus (išskyrus mažos vertės pirkimams);
2.2.5. jei siūloma vertinti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijumi – ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus ar parametrus, jų lyginamuosius svorius ir vertinimo tvarką;
2.2.6. prekių pristatymo ar paslaugų bei darbų atlikimo terminus, pirkimo sutarties trukmę, kitas reikalingas pirkimo sutarties sąlygas;
2.2,7. pirkimo objekto viešojo pirkimo būdą;
2.2.8. numatomo pirkimo pradžią (metai, mėnuo, diena);
2.2.9. ar pirkimas bus atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) priemonėmis;
2.2 10. reikalingus planus, brėžinius ir projektus (išskyrus mažos vertės pirkimams);
2.2.11. kitą reikalingą informaciją.
2.3. Pagal gautas paraiškas Pirkimų organizatorius pirkimams, suderinęs su direktoriumi, parengia perkančiosios organizacijos Pirkimų planą ateinantiems finansiniams metams.  Pirkimų planą tvirtina viešosios įmonės direktorius. Patvirtinusi Pirkimų planą, Perkančioji organizacija ne vėliau kaip iki kovo 15 dienos, o šį planą patikslinusi – nedelsdama, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir savo interneto tinklalapyje skelbia tais metais planuojamų atlikti viešųjų pirkimų suvestinę, kurioje nurodo perkančiosios organizacijos pavadinimą, adresą, kontaktinius duomenis, pirkimo objekto pavadinimą ir kodą, numatomą kiekį ar apimtį (jeigu įmanoma), numatomą pirkimo pradžią, pirkimo būdą, ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmę, taip pat iš anksto skelbia didelės apimties ir svarbos pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus. Viešųjų pirkimų suvestinė ir techninių specifikacijų projektai skelbiami ir dėl šių projektų gautos pastabos ir pasiūlymai įvertinami Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.
2.4. Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras pirkimo dokumentus tvirtina įmonės direktorius arba kitas pirkimų komisijos (direktoriaus) paskirtas (įgaliotas) asmuo.
2.5. Pirkimus vykdo Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras direktoriaus sprendimu paskirta viešojo pirkimo komisija arba Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai.
2.6. Viešojo pirkimo komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos bendrovės valdybos  patvirtintą komisijos darbo reglamentą. Komisija vykdo tik raštu pateiktas užduotis ir įpareigojimus. Komisijai suteikiami visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai.
2.7. Perkančioji organizacija pirkimo procedūroms iki pirkimo sutarties sudarymo atlikti gali įgalioti kitą  organizaciją (toliau-įgaliotoji organizacija). Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai toms užduotims įvykdyti.
2.8. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį apmokėti ir pan.). Teikimą dėl pirkimo nutraukimo komisija, pirkimo organizatorius arba pirkimo iniciatorius teikia perkančiosios organizacijos vadovui, kuris priima sprendimą dėl supaprastinto pirkimo procedūrų nutraukimo.

3. PIRKIMO PRADŽIA IR PABAIGA

3.1. Pirkimas prasideda Viešųjų pirkimų tarnybai gavus skelbimą apie pirkimą arba kai Perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją (tiekėjus) prašydama pateikti pasiūlymą (pasiūlymus).
3.2. Pirkimas pasibaigia, kai:
3.2.1. sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas;
3.2.2. atmetami visi pasiūlymai;
3.2.3. nutraukiamos pirkimo procedūros;
3.2.4. per nustatytą terminą nepateikiama nė viena paraiška ar pasiūlymas;
3.2.5. pasibaigia pasiūlymų galiojimo laikas ir pirkimo sutartis nesudaroma dėl priežasčių, kurios priklauso nuo tiekėjų;
3.2.6. visi tiekėjai atsiima pasiūlymus ar atsisako sudaryti pirkimo sutartį.
3.3. Pirkimo komisija bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

4. PIRKIMO VERTĖS SKAIČIAVIMAS

4.1. Numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio reikalavimais ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26  direktoriaus įsakymu Nr. 1S-7  patvirtinta Numatomo viešojo pirkimo vertės nustatymo metodika (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454; 2007, Nr. 17-650, 2008, Nr. 103-3961; 2013, Nr. 135-6910). Už pirkimo verčių apskaičiavimą ir pirkimo būdų pasirinkimo planavimą atsakinga viešojo pirkimo komisija ir pirkimų organizatoriai, priklausomai nuo to, kas organizuoja  konkretų pirkimą.
4.2. To paties tipo prekių pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios rūšies prekių. Tos pačios rūšies prekėmis laikomos prekės, kurios priklauso tai pačiai prekių grupei pagal Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno, patvirtinto 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 „Dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno“ (OL 2002 L 340, p. 1) (2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas, redakcija (OL 2008 L 74, p. 1)) (toliau – BVPŽ) skaitmeninio kodo pirmus tris skaitmenis. Jeigu prekės priklauso tai pačiai grupei, tačiau nėra gaminamos identiškam ar panašiam naudojimui, šių prekių pirkimo vertės gali būti skaičiuojamos atskirai. Pavyzdžiui, identiškam ar panašiam naudojimui gaminamas prekes savo įprastiniame prekių asortimente paprastai turės tas pats atitinkamoje srityje veikiantis tipinis tiekėjas. 
4.3. To paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis yra sutartys, kurios sudarytos dėl tos pačios kategorijos paslaugų, ir (ar) sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuoti tie patys tiekėjai. Šiuo atveju paslaugų pirkimo sutarčių vertė skaičiuojama atsižvelgiant į perkamų paslaugų kategorijas.
4.4. Darbų pirkimo verte yra visų dėl to paties objekto sudaromų darbų pirkimo sutarčių, nesvarbu per kokį laikotarpį jos bus sudaromos (pavyzdžiui, darbai vykdomi etapais), verčių suma.

5. PIRKIMŲ YPATUMAI

5.1. Kai pirkimo vertė yra didesnė už tarptautinę pirkimo ribą (tarptautinės pirkimų ribos nustatomos 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvoje 2004/17/EB dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų tvarkos derinimo, Direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo bei Europos Komisijos tikslinamos ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamos) pirkimai atliekami vadovaujantis tik Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (pirkimo vertės nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio, toliau – PVM). Šiuos pirkimus vykdo Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras direktoriaus sprendimu paskirta viešojo pirkimo komisija.
5.2. Kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė už tarptautinę pirkimo vertės ribą, tačiau didesnė už 50 tūkst. Lt., be PVM, o darbų pirkimo vertė yra didesnė už 100 tūkst. Lt. be PVM, pirkimai atliekami supaprastintų pirkimų būdais: supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, skelbiamų ar neskelbiamų supaprastintų derybų būdais, supaprastinto konkurencinio dialogo ir supaprastinto atviro ar riboto projekto konkurso būdais. Šiuos pirkimus vykdo Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras direktoriaus sprendimu paskirta viešojo pirkimo komisija.
5.3. Neatsižvelgiant į tai, kad pirkimo vertė yra ne mažesnė negu tarptautinė pirkimų riba, perkančioji organizacija turi teisę supaprastintų pirkimų tvarka atlikti pirkimus atskiroms pirkimo dalims, kurių bendra vertė mažesnė kaip 20 procentų visų pirkimų dalių vertės ir šių pirkimo dalių bendra vertė mažesnė kaip 276 224 Lt. ( 80 000 EUR) perkant prekes ar paslaugas, ir 3 452 800 Lt. (1 000 000 EUR), perkant darbus.
5.4. Kai prekių ar paslaugų pirkimo vertė be PVM yra mažesnė už 50 tūkst. litų, o darbų pirkimo vertė be PVM yra mažesnė už 100 tūkst. litų, pirkimai atliekami taikant mažos vertės pirkimų tvarką. Mažos vertės pirkimus vykdo Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras vadovo įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę savo nuožiūra priimti sprendimą pavesti šiuos pirkimus atlikti komisijai. Toks sprendimas turi būti išreikštas rašytine forma.
5.5. Ši Viešosios įstaigos Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras patvirtinta pirkimų tvarka netaikoma:
5.6.1. pirkimams, kuriems turi būti taikomi specialūs informacijos apsaugos reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktuose;
5.6.2. pirkimams, atliekamiems pagal kitas procedūrines taisykles, vadovaujantis tarptautiniu susitarimu, sudarytu laikantis principų, nustatytų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo tarp Lietuvos Respublikos ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių dėl prekių, darbų, paslaugų, skirtų bendram susitarimą pasirašiusių šalių projektui įgyvendinti ar naudoti, jeigu apie tokį pirkimą perkančioji organizacija praneša Europos  Komisijai;
5.6.3. pirkimams, atliekamiems pagal kitos valstybės narės nustatytas pirkimo procedūras, dėl kurių taikymo susitarta perkančiosios organizacijos sudarytoje sutartyje su šios šalies institucija dėl prekių, paslaugų ar darbų, skirtų bendram susitarimą pasirašiusių šalių projektui įgyvendinti ar naudoti;
5.6.4. pirkimams pagal tarptautinių organizacijų specialiąsias pirkimo procedūras;
5.6.5. žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimams arba nuomai ar teisių į šiuos daiktus įsigijimui bet kokiomis finansinėmis priemonėmis, tačiau šie reikalavimai taikomi finansinių paslaugų sandoriams, atliekamiems tuo pačiu metu, prieš arba po įsigijimo ir nuomos sutarčių sudarymoŽemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė;
5.6.6. darbo sutartims;
5.6.7. finansinių paslaugų, susijusių su pinigų, valiutų keitimo kurso, valstybės skolos valdymo, iždo agento, užsienio atsargų valdymo arba kitų politikos sričių, susijusių su vertybinių popierių arba kitokių finansinių priemonių sandoriais, pirkimams;
5.6.8. Lietuvos banko teikiamų paslaugų pirkimams;
5.6.9. tarptautinių finansų institucijų teikiamų finansinių paslaugų pirkimams;
5.6.10. arbitražo ir taikinimo paslaugų pirkimams;
5.6.11. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimams. Šių pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota instituciją.
5.6.12. paslaugų pirkimams, kai juos perkančioji organizacija atlieka iš kitos perkančiosios organizacijos arba iš perkančiųjų organizacijų asociacijos, turinčių tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, suteiktą teisės akto, atitinkančio Europos Sąjungos steigimąsias sutartis;
5.6.13. pirkimams, kurie reikalingi kitai, negu nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje, veiklai vykdyti ar kai nurodyta veikla vykdoma trečiojoje šalyje ir tam fiziškai nenaudojami Europos Sąjungos tinklai ar geografinė erdvė; 
5.6.14. pirkimams, kurių tikslas – perparduoti arba nuomoti tretiesiems asmenims pirkimo objektą, su sąlyga, kad perkančioji organizacija neturi specialios ar išimtinės teisės perpardavinėti ar nuomoti tokio pirkimo objekto, o kiti ūkio subjektai gali laisvai tokį pirkimo objektą perpardavinėti ar nuomoti tokiomis pat sąlygomis, kuriomis prekiauja ar nuomoja perkančioji organizacija; 5.7.15. Jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas), ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 80 procentų pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienus finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti. Pirkimas šioje dalyje nurodytu būdu gali būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą.

6. PIRKIMŲ VYKDYMAS

6.1. Viešoji įstaiga Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras pirkimus organizuoja, vykdo ir kontroliuoja  bendrovės valdybos paskirta viešojo pirkimo komisija, vyr. specialistas viešiesiems pirkimams ir bendrovės generalinio direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai. Tuo pačiu metu atliekamiems keliems pirkimams gali būti sudarytos kelios komisijos ar paskirti keli pirkimų organizatoriai.
6.2. Viešojo pirkimo komisija dirba pagal bendrovės valdybos patvirtintą komisijos darbo reglamentą ir vykdo jai nustatytas užduotis ir įpareigojimus.
6.3. Skiriant komisijos pirmininką, narius, pirkimų organizatorius, vykdančius pirkimus, atsižvelgiama į jų dalykines, technines, ekonomines, teisines žinias, Viešųjų pirkimų įstatymo bei kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų išmanymą.
6.4. Komisijos pirmininku, nariais, pirkimų organizatoriais, atliekančiais pirkimus perkančiojoje organizacijoje, gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurie vykdo pavestas užduotis, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą.
6.5. Komisijos sprendimai įforminami protokolais.

7. BENDRAVIMAS IR KEITIMASIS INFORMACIJA

7.1. Perkančioji organizacija ir tiekėjai gali bendrauti tarpusavyje bei keistis informacija paštu arba per kurjerį, faksu, elektroninėmis priemonėmis, telefonu arba nurodytų būdų deriniu – taip, kaip pasirenka perkančioji organizacija. 7.2. Bendraujant tarpusavyje ir keičiantis informacija duomenys perduodami taip, kad būtų užtikrinamas jų vientisumas, išsaugomas pasiūlymų konfidencialumas. Taip pat būtina užtikrinti, kad perkančioji organizacija su pasiūlymų turiniu (projekto konkurso vertinimo komisija–su planu ir projektu) galėtų susipažinti tik pasibaigus nustatytam jų pateikimo terminui. 7.3. Bendravimo būdai turi būti visuotinai prieinami ir netrukdyti tiekėjams dalyvauti pirkimo procedūrose. 7.4. Priemonės, naudojamos bendraujant elektroniniu būdu, ir jų techninės charakteristikos turi būti nediskriminuojančios, visuotinai prieinamos ir suderintos su visuotinai naudojamomis informacinės ir ryšių technologijos priemonėmis. 7.5. Elektroniniams prietaisams, skirtiems pasiūlymams perduoti ir priimti, ir elektroniniams prietaisams, skirtiems paraiškoms priimti, taikomi šie reikalavimai:
7.5.1 suinteresuotoms šalims turi būti prieinama informacija apie reikalavimus, būtinus paraiškoms ir pasiūlymams pateikti elektroniniu būdu, įskaitant ir kodavimą. Be to, prietaisai paraiškoms ir pasiūlymams priimti elektroniniu būdu turi atitikti Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus;
7.5.2. elektroninis pasiūlymas turi būti pateiktas su saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu teisės aktų reikalavimus;
7.5.3. dalyviai ar kandidatai įsipareigoja iki pasiūlymų ar paraiškų pateikimo termino pabaigos pateikti Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus dokumentus, sertifikatus ir deklaracijas, kurių elektroninės formos neturi;
7.5.4. siekiant kelti elektroninių prietaisų sertifikavimo paslaugų lygį, gali būti diegiamos ir remiamos savanoriškos elektroninių prietaisų akreditavimo sistemos;
7.5.5. elektroniniai prietaisai, skirti paraiškoms, pasiūlymams, pareiškimams dėl kvalifikacijos įvertinimo ar planams ir projektams priimti, naudojant technines priemones ir taikant atitinkamas procedūras turi užtikrinti, kad:
7.5.5.1. teikiamų paraiškų, pasiūlymų, pareiškimų dėl kvalifikacijos įvertinimo ar planų ir projektų elektroninis parašas atitiktų Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus;
7.5.5.2. būtų galima nustatyti paraiškų, pasiūlymų, pareiškimų dėl kvalifikacijos įvertinimo ar planų ir projektų pateikimo tikslų laiką ir datą;
7.5.5.3. būtų tinkamai užtikrinta, kad iki nustatyto termino niekas negalėtų peržiūrėti informacijos, pateiktos laikantis šioje dalyje nustatytų reikalavimų;
7.5.5.4. pažeidus tokį naudojimosi informacija draudimą, būtų įmanoma tiksliai nustatyti 7.5.5.3. punkto reikalavimo pažeidimą;
7.5.5.5. tik įgalioti asmenys galėtų nustatyti arba pakeisti datas, kada galima būtų pirmą kartą peržiūrėti gautus duomenis;
7.5.5.6. skirtinguose procedūrų etapuose visi pateikti duomenys būtų peržiūrimi tik vienu metu ir tik įgaliotų asmenų;
7.5.5.7. tik suderintais ir tuo pat metu atliekamais įgaliotų asmenų veiksmais po nustatyto termino būtų sudaroma galimybė susipažinti su gautais duomenimis;
7.5.5.8. gauti ir remiantis šiais reikalavimais peržiūrėti duomenys turi būti prieinami tik asmenims, įgaliotiems su tokiais duomenimis susipažinti.
7.5.6. Paraiškos dalyvauti pirkime perkančiajai organizacijai pateikiamos raštu ar telefonu. Tuo atveju, kai paraiška pateikiama telefonu, jos patvirtinimas raštu turi būti pateiktas iki nustatyto paraiškų pateikimo termino pabaigos.
7.5.7. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti, kad faksu pateiktos paraiškos dalyvauti pirkime būtų patvirtintos pakartotinai atsiunčiant jas paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Toks reikalavimas nurodomas skelbime apie pirkimą. Skelbime taip pat turi būti nurodyta tokio patvirtinimo vėliausia data.

8. PIRKIMO SUTARTIS
 
8.1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Tiekėjas sudaryti pirkimo sutartį kviečiamas raštu (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) pranešant, kad jo pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, o derybų su vienu tiekėju atveju – kad jo pasiūlymas atitinka keliamus reikalavimus, ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, jei perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose to reikalavo, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tokiu atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.
8.2.Sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos.
8.3.Pirkimo sutartis sudaroma raštu, išskyrus, kai atliekami supaprastinti mažos vertės pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt. (be PVM), tokiu atveju pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu ir įforminama, pasirašant PVM sąskaitą faktūrą ar priėmimo perdavimo aktą ar kitą dokumentą.
8.4. Kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:
8.4.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;
8.4.2. perkamos prekės, paslaugos ar darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;
8.4.3. kainodaros taisyklės, nustatytos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos patvirtintą metodiką;
8.4.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;
8.4.5. prievolių įvykdymo terminai;
8.4.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;
8.4.7. ginčų sprendimo tvarka;
8.4.8. sutarties nutraukimo tvarka;
8.4.9. sutarties galiojimas;
8.4.10. jeigu sudaroma preliminarioji sutartis – jai būdingos nuostatos;
8.4.11. subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka;
8.4.12. kitos sąlygos, jei tai numato Letuvos Respublikos įstatymai.
8.5. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimamas yra gautas Viešųjų pirkimų tanybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą mažos vertės pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio) arba kai pirkimo sutartis sudaryta atlikus mažos vertės pirkimą.
8.6. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas.
Atidėjimo terminas gali būti netaikomas, kai:
8.6.1.vienintelis suinteresuotas dalyvis yra tas, su kuriuo sudaroma pirkimo sutartis, ir nėra suinteresuotų kandidatų;
8.6.2. supaprastintų pirkimų atveju, kai pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio);
8.6.3. pirkimo sutartis sudaroma dinaminės pirkimų sistemos pagrindu;
8.6.4. pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu.
8.7. Perkančioji organizacija laimėjusio tiekėjo pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Cerntrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Šis reikalavimas netaikomas pirkimams, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu, taip pat laimėjusio tiekėjo pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalims, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu paskelbtos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju perkančioji organizacija turi  sudaryti galimybę susipažinti su nepaskelbtomis laimėjusio tiekėjo pasiūlymo ar pirkimo sutarties dalimis. Šią informaciją parengia ir paskelbia Viešojo pirkimo organizatorius.

9. PIRKIMŲ ATASKAITOS

9.1. Perkančioji organizacija privalo Viešųjų pirkimų tarnybai elektroninėmis priemonėmis pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų, kai pagal preliminariasias sutartis sudaromos pagrindinės sutartys, ir visų per kalendorinius metus atliktų mažos vertės ir supaprastintų pirkimų ataskaitą. Ataskaitos pateikiamos per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, pasibaigus ataskaitiniams finansiniams metams. Už pirkimo ataskaitos parengimą atasakingas vyr. specialistas viešiesiems pirkimams  ir  pirkimų organizatoriai. Parengtą pirkimo ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai elektroninėmis priemonėmis pateikia Viešojo pirkimo organizatorius. 
9.2. Pirkimų procedūrų ataskaitos, pirkimų ataskaitos, įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminarios sutarties) ataskaitos rengiamos ir elektroninėmis priemonėmis pateikiamos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 19 str. ir Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas formas ir reikalavimus. Ataskaitos skelbiamos ir perkančiosios organizacijos interneto tinklapyje. Šis punktas negalioja, kai pirkimai vykdomi pagal Pirkimų taisyklių 5.5.p. ir 5.6.p. nuostatas.

10. PIRKIMO DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS

10.1. Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 (keturis) metus nuo pirkimo pabaigos (Viešųjų pirkimų įstatymo 21 str.). Europos Bendrijų Komisijos prašymu šie dokumentai jai teikiami siekiant pateisinti priimtus sprendimus ar suteikti informaciją.
10.2. Už pirkimo dokumentų saugojimą atsakinga viešojo pirkimo komisija, vyr. specialistas viešiesiems pirkimams ir pirkimų organizatoriai, priklausomai nuo to, kas organizuoja ir vykdo konkretų pirkimą.

11. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ BŪDAI IR JŲ PASIRINKIMAS

11.1. Supaprastinti pirkimai atliekami šiais būdais:
11.1.1. supaprastinto atviro konkurso;
11.1.2.  supaprastinto riboto konkurso;
11.1.3. supaprastintų skelbiamų derybų;
11.1.4.  supaprastintų neskelbiamų derybų;
11.1.5. supaprastinto konkurencinio dialogo;
11.1.6. supaprastinto  projekto konkurso;
11.1.7. elektroninis aukcionas;
11.1.8. apklausa.
11.2. Supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso ar supaprastintų skelbiamų derybų būdais supaprastintas pirkimas gali būti atliekamas visais atvejais, tinkamai apie jį paskelbus.
11.3. Supaprastintų neskelbiamų derybų pirkimo būdu gali būti perkamos prekes, paslaugos ar darbai tik esant kuriai nors iš  12.1-12.5 puktuose nurodytų sąlygų.
11.4. Konkurencinio dialogo būdu pirkimas gali būti atliekamas, kai perkančioji organizacija dėl pirkimo objekto sudėtingumo negali apibrėžti pirkimo objekto techninės specifikacijos ir siekia atrinkti vieną ar kelis iš tiekėjų pateiktų sprendimų.
11.5. Projekto konkursas gali būti vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingo ar panašaus pobūdžio) pateikusį tiekėją (tiekėjus), kai:
11.5.1. su projekto konkurso laimėtoju numatyta sudaryti paslaugų pirkimo sutartis, arba
11.5.2. projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atlyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi teisę derėtis su projekto konkurso laimėtoju ar visais laimėtojais (pirmąsias vietas užėmusiais dalyviais) dėl paslaugų atlikimo.
11.6. Mažos vertės pirkimai apklausos būdu gali būti atliekami esant pirkimų tvarkos 28  skyriuje nustatytoms sąlygoms.

12. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASKELBIMAS IR INFORMACINIAI PRANEŠIMAI

12.1. Perkančioji organizacija privalo paskelbti apie kiekvieną pirkimą, atliekamą supaprastinto atviro konkurso, supaprastinto riboto konkurso, supaprastintų skelbiamų derybų būdu, arba kai vykdomas supaprastintas projekto konkursas. Neskelbiant apie pirkimą perkamos prekės, paslaugos ar darbai, kai:
12.1.1.pirkimas, apie kurį buvo skelbta, neįvyko, nes nebuvo gauta paraiškų ar pasiūlymų;
12.1.2. atliekant pirkimą, apie kurį buvo skelbta, visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į neskelbiamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
12.1.3. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybė, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos; Atvejai, kai pirkimas yra laikomas skubiu:
12.1.3.1. netikėtos aplinkybės, dėl kurių reikia skubiai nupirkti prekių, paslaugų ar darbų, ir pirkimą atlikti nėra pakankamai laiko;
12.1.3.2. kai pirkimą reikia atlikti itin skubiai dėl valstybės institucijų ar kitų perkančiąją organizaciją ir/ar jos veiklą kontroliuojančių įstaigų (įmonių, organizacijų) teisėtų nurodymų ir/ar reikalavimų ir kai tokį pirkimą atlikti nėra pakankamai laiko.
12.1.4. atliekami mažos vertės pirkimai perkančiosios organizacijos nustatytais atvejais;
12.1.5. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir kai nėra jokios kitos alternatyvos.
12.2. Neskelbiant apie pirkimą gali būti perkamos prekės ir paslaugos:
12.2.1. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 (trisdešimt) procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
12.2.2. prekės ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacinėms išlaidoms skirtas lėšas.
12.3. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos prekės, kai:
12.3.1. perkamos prekės gaminamos tik mokslo, eksperimentavimo, studijų ar techninio tobulinimo tikslais, nesiekiant gauti pelno arba padengti mokslo ar tobulinimo išlaidų;
12.3.2. perkamos prekių biržoje kotiruojamos prekės;
12.3.3. perkami muziejų eksponatai, archyvų ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
12.3.4. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
12.3.5. prekės perkamos iš valstybės rezervo.
12.4. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos, kai:
12.4.1. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
12.4.2. perkamos perkančiosios organizacijos tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
12.4.3. perkamos literatūros, mokslo ir meno kūrinių autorių, atlikėjų ar jų kolektyvo paslaugos, taip pat mokslo, kultūros ir meno sričių projektų vertinimo ir pretendentų gauti teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtas premijas veiklos šioje srityse vertinimo paslaugos;
12.4.4. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
12.4.5. perkamos mokslo ir studijų institucijų veiklos išorinio vertinimo, mokslo, studijų programų, meninės veiklos, taip pat šių institucijų paraiškų, dokumentų, reikalingų leidimui vykdyti studijas ir su studijomis susiojusią veiklą gauti, ekspertinio vertinimo paslaugos.
12.5. Neskelbiant apie pirkimą taip pat gali būti perkamos paslaugos ir darbai, kai:
12.5.1. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
12.5.2. perkant iš esamo tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji sutartis buvo sudaryta skelbiant apie pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimybė pirkti papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip trys (3) metai, skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento.
12.6. Perkančioji organizacija Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka ir terminais apie pirkimus skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo –  ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Apie pirkimus skelbiama perkančiosios organizacijos interneto tinklalapyje. Apie pirkimus taip pat galima papildomai skelbti ir kituose leidiniuose bei kitur internete. Skelbimai perkančiosios organizacijos interneto tinklapyje ar kituose leidiniuose negali būti paskelbti anksčiau negu CVP IS.
12.7. Skelbimus, kurie skelbiami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo, perkančioji organizacija privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytus skelbiamos informacijos privalomuosius reikalavimus, standartines formas bei skelbimų teikimo tvarką, o ši juos skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip septynios (7) darbo dienos nuo skelbimo apie pirkmą paskelbimo CVP IS dienos.
12.8. Perkančioji organizacija, sudariusi pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba, ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) kalendorines dienas po pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo privalo pateikti skelbimą apie sudarytą pirkimo ar preliminariąją sutartį Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka. Skelbime turi būti nurodyta, ar Perkančioji organizacija sutinka, kad šis skelbimas būtų paskelbtas.
12.9. Vykdant mažos vertės pirkimus, kvietimai dalyvauti pirkime pateikiami šios Pirkimų tvarkos 28 skyriuje nustatyta tvarka.
12.10. Perkančioji organizacija apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį nedelsdama, tačiau ne anksčiau negu skelbimas bus išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, informuoja savo tinklapyje bei leidinio „Valstybės žinios priede „Informaciniai pranešimai“ (mažos vertės pirkimų atveju – tik savo tinklapyje) nurodydama:
12.10.1. apie pradedamą pirkimą – pirkimo objektą, pirkimo būdą ir jo pasirinkimo priežastis;
12.10.2. apie nustatytą laimėtoją ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartį – pirkim oobjektą, numatomą pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą, jo pasirinkimo priežastis ir, jeigu žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;
12.10.3. apie sudarytą pirkimo sutartį – pirkimo objektą, pirkimo sutarties kainą, laimėjusio dalyvio pavadinimą ir, jei žinoma, pirkimo sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus;
12.10.4. taip pat kitą Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytą informaciją.
12.11. Taisyklių 12.10.p. nurodytą informaciją parengia ir paskelbia Viešojo pirkimo organizatorius.

13. SUPAPRASTINTO PIRKIMO DOKUMENTAI

13.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pateikia visą, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras. Pirkimo dokumentus rengia viešojo pirkimo komisija. Jei mažos vertės pirkimą atlieka pirkimų organizatorius, pirkimo dokumentus rengia pirkimo organizatorius. Pirkimo dokumentai nerengiami, jei pirkimas atliekamas žodžiu.
13.2. Pirkimo dokumentuose turi būti:
13.2.1. pasiūlymų rengimo reikalavimai;
13.2.2. tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, tarp jų ir reikalavimai atskiriems bendrą paraišką ar pasiūlymą pateikiantiems tiekėjams;
13.2.3. tiekėjų kvalifikacijos vertinimo tvarka ir mažiausias pateikti pasiūlymus kviečiamų kandidatų skaičius, kai perkančioji organizacija pirkimų tvarkos  nustatytais atvejais turi teisę apriboti pirkimo dalyvių skaičių;
13.2.4. tiekėjų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašas ir informacija, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose nurodytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija;
13.2.5. prekių, paslaugų ar darbų pavadinimas, kiekis (apimtis) (kai neįmanoma numatyti konkretaus kiekio, nurodomas preliminarus kiekis), su prekėmis teiktinų paslaugų pobūdis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo terminai;
13.2.6. techninė specifikacija, energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai ir (ar) kriterijai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka;
13.2.7. pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos;
13.2.8. perkančiosios organizacijos siūlomos šalims pasirašyti pirkimo sutarties sąlygos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus, taip pat sutarties projektas, jeigu jis yra parengtas;
13.2.9. informacija, ar leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus, šių pasiūlymų reikalavimai;
13.2.10. informacija, ar leidžiama pateikti pasiūlymus parduoti tik dalį prekių, darbų ar paslaugų, šios dalies (dalių) apibūdinimas;
13.2.11. informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir išreikšta pasiūlymuose nurodoma kaina. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai;
13.2.12. pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, jei reikalaujama, ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimai;
13.2.13. pasiūlymų pateikimo terminas, vieta ir būdas, įskaitant informaciją, ar pasiūlymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis;
13.2.14. būdai, kuriais tiekėjai gali prašyti pirkimo dokumentų paaiškinimų, sužinoti, ar perkančioji organizacija ketina rengti dėl to susitikimą su tiekėjais, taip pat būdai, kuriais perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus;
13.2.15. data, iki kada turi galioti pasiūlymas, arba laikotarpis, kurį turi galioti pasiūlymas;
13.2.16. vokų su pasiūlymais atplėšimo vieta, data, valanda ir minutės;
13.2.17. vokų su pasiūlymais atplėšimo ir pasiūlymų nagrinėjimo procedūros;
13.2.18. informacija, kad pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos litais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną;
13.2.19. perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų arba komisijos narių (vieno ar kelių), kurie įgalioti palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimų procedūromis, vardai, pavardės, adresai, telefonų ir faksų numeriai;
13.2.20. kiti Viešųjų pirkimų tarnybos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus viešuosius pirkimus reglamentuojančius teisės aktus nustatyti reikalavimai;
13.2.21. nuorodos į išankstinį numatomo pirkimo paskelbimą Europos Sąjungos oficialiajame  leidinyje, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, kituose leidiniuose ir internete, jeigu apie pirkimą buvo skelbta iš anksto; 13.2.22. informacija apie atidėjimo termino taikymą, ginčų nagrinėjimo tvarką;
13.2.23. informacija apie numatomą skelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo;
13.2.24. pirkimo dokumentuose turi būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir gali būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus. Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas. Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
13.2.25. kita reikalinga informacija.
13.3. Supaprastintų pirkimų atveju, kai apie pirkimą neskelbiama ir pasiūlymą pateikti yra kviečiamas tik vienas tiekėjas, taip pat atliekant mažos vertės pirkimus, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa pirkimo tvarkos 13.2 punkte nurodyta informacija, jeigu perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija nereikalinga.

14.TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

14.1. Perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Visais įmanomais atvejais techninės specifikacijos turėtų būti apibrėžtos taip, kad jose būtų atsižvelgta į neįgaliųjų kriterijus arba į visiems naudotojams tinkamą projektą. Atliekant supaprastintus pirkimus, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninė specifikacija rengiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio nuostatomis, tačiau rengiant techninę specifikaciją mažos vertės pirkimams, turi būti užtikrinta Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytų principų laikymasis.
14.2. Techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų.
14.3. Nepažeidžiant privalomų nacionalinių techninių reikalavimų tiek, kiek jie neprieštarauja Europos Sąjungos teisei, techninė specifikacija gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu:
14.3.1. nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;
14.3.2. apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Funkciniai reikalavimai gali apimti ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;
14.3.3. apibūdinant norimą rezultatą arba pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, minėtus 14.3.2. punkte, ir kaip šių reikalavimų atitikties priemonę – 14.3.1. punkte nurodytas technines specifikacijas;
14.3.4. nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas pagal 14.3.1. punkto reikalavimus, kitų – apibūdinant 14.3.2. punkte nurodytą norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimus.
14.4. Kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi 14.3.1. punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės ar paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
14.5. Kai perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje nurodo objekto norimo rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka Lietuvos standartą, perimantį Europos standartą, Europos techninį liudijimą, bendrą techninę specifikaciją, tarptautinį standartą arba Europos standartizacijos įstaigos nustatytą techninių normatyvų sistemą, jei juose yra nurodyti perkančiosios organizacijos keliami norimo rezultato ir funkciniai reikalavimai ir jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus.
14.6. Kai perkančioji organizacija nustato aplinkos apsaugos charakteristikas, nurodydama 14.3.2. punkte minėtus rezultato apibūdinimo ar funkcinius reikalavimus, ji gali:
14.6.1. naudoti išsamias specifikacijas arba prireikus jų dalis, apibrėžtas Europos ar nacionaliniuose (daugianacionaliniuose) ekologiniuose ženkluose arba bet kokiame kitame ekologiniame ženkle, jeigu: tos specifikacijos yra tinkamos prekių ar paslaugų, kurios yra pirkimo objektas, ypatybėms apibrėžti; reikalavimai ekologiniam ženklui yra parengti remiantis moksline informacija; ekologiniai ženklai yra patvirtinti dalyvaujant valstybės institucijoms, vartotojams, gamintojams, platintojams, aplinkos apsaugos organizacijoms ir kitiems suinteresuotiems asmenims.
14.6.2. nurodyti, kad prekės ir paslaugos, pažymėtos ekologiniais ženklais, laikomos atitinkančiomis technines specifikacijas, nustatytas pirkimo dokumentuose. Tokiu atveju ji privalo priimti bet kurias kitas tinkamas įrodymo priemones, pavyzdžiui, gamintojo techninius dokumentus arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolą;
14.7. Pirkimų tvarkos 14.4 ir 14.5 punktuose nurodytos tinkamos priemonės gali būti gamintojo techniniai dokumentai arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos atlikto bandymo protokolas. Paskelbtąja (notifikuota) įstaiga laikoma Europos standartus atitinkanti bandymų ir kalibravimo laboratorija, sertifikavimo ir inspektavimo institucija. Perkančioji organizacija turi priimti kitose Europos Sąjungos šalyse įsteigtų paskelbtųjų (notifikuotų) įstaigų sertifikatus.
14.8. Apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti. Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal šioje dalyje nurodytus reikalavimus. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“.

15. SUPAPRASTINTO PIRKIMO DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

15.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus, kuriuos įmanoma pateikti elektroninėmis priemonėmis, įskaitant technines specifikacijas, dokumentų paaiškinimus (patikslinimus), taip pat atsakymus į tiekėjų klausimus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje kartu su skelbimu apie pirkimą. Jeigu pirkimo dokumentų neįmanoma paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, perkančioji organizacija pirkimo dokumentus tiekėjui pateikia kitomis priemonėmis. Pirkimo dokumentai teikiami iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. Jei pirkimo dokumentai neteikiami CVP IS, tai tiekėjams jie turi būti pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas, gavus prašymą.
15.2. Pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, tiekėjams pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku arba registruotu laišku ir faksu ar elektroniniu paštu arba CVP IS priemonėmis. Pirkimo dokumentus siunčiant, išsiuntimo data laikoma pateikimo (per paštą, ar pašto kurjerių tarnybą) data.
15.3. Pirkimo dokumentus perkančioji organizacija gali pateikti ir internete. Šiuo atveju interneto adresas turi būti nurodytas skelbime apie pirkimą. Perkančioji organizacija, pirkimo dokumentus pateikusi internete, šiuos dokumentus to paprašiusiam tiekėjui privalo pateikti raštu.
15.4. Už pirkimo dokumentus, kurių neįmanoma pateikti CVP IS priemonėmis, perkančioji organizacija iš visų tiekėjų gali imti vienodo dydžio užmokestį, kurį sudaro dokumento kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos. Už pirkimo dokumento vertimą į užsienio kalbą gali būti imamas papildomas užmokestis. Jį sudaro vertimo į užsienio kalbą išlaidos.

16. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAI

16.1. Tiekėjas gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus. Perkančioji organizacija atsako į kiekvieną tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti pirkimo dokumentus, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš penkias (5) darbo dienas iki pirkimo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Perkančioji organizacija į gautą prašymą atsako ne vėliau kaip per tris (3) darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Perkančioji organizacija, atsakydama tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir visiems kitiems tiekėjams, kuriems ji pateikė pirkimo dokumentus, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą duoti paaiškinimą. Atsakymas turi būti siunčiamas taip, kad tiekėjas jį gautų ne vėliau kaip likus dviems (2) darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
16.2. Nepasibaigus pirkimo pasiūlymų pateikimo terminui, perkančioji organizacija savo iniciatyva gali paaiškinti (patikslinti) pirkimo dokumentus, o paskelbta informacija tikslinama patikslinant skelbimą ir, vadovaujantis protingumo kriterijumi, nukeliant pasiūlymų pateikimo terminą.
16.3. Jeigu perkančioji organizacija rengia susitikimą su tiekėjais, ji surašo šio susitikimo protokolą. Protokole fiksuojami visi šio susitikimo metu pateikti klausimai dėl pirkimo dokumentų ir atsakymai į juos. Protokolas visiems pirkimo procedūrose dalyvaujantiems tiekėjams turi būti išsiųstas taip, kad tiekėjai jį gautų ne vėliau kaip likus trims (3) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 
16.4. Jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentus paaiškina (patikslina) arba surengia susitikimą su tiekėjais arba jei ji negali pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų) ar susitikimo protokolų pateikti taip, kad visi tiekėjai juos gautų ne vėliau kaip likus trims (3) kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, ji privalo perkelti pasiūlymų pateikimo terminą protingumo kriterijų atitinkančiam laikui, per kurį tiekėjai, rengdami pirkimo pasiūlymus, galėtų atsižvelgti į šiuos paaiškinimus (patikslinimus) ar susitikimų protokolus, apie tai paskelbdama patikslinant skelbimą.
16.5. Pranešimai apie kiekvieną pirkimo pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą išsiunčiami visiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Jei pirkimo dokumentai skelbiami internete, ten pat paskelbiama apie termino nukėlimą. Šios tvarkos 15.3 punkte nurodytuose leidiniuose apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą galima neskelbti, jeigu nekeičiama kita skelbime apie pirkimą paskelbta informacija irgi jeigu nepaskelbus apie pasiūlymų pateikimo termino nukėlimą nebus pažeisti šios  pirkimų tvarkos  1.6.  punkte nurodyti pirkimų principai.

17. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJA

17.1. Perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.
17.2. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs. Keliami reikalavimai negali pažeisti tiekėjo teisės saugoti intelektinę nuosavybę, gamybos ir komercinę paslaptį. Kompetentingų valstybės ir savivaldybių institucijų reikalavimu, perkančioji organizacija privalo pateikti kvalifikacijos reikalavimų pagrindimą.
17.3. Prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais. Šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais.
17.4. Jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos reikalaujamų dokumentų, jis turi teisę vietoj jų pateikti kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ar informaciją, kurie patvirtintų, kad kandidato ar dalyvio kvalifikacija atitinka keliamus reikalavimus.
17.5. Jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą.
17.6. Perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.
17.7. Kandidatų ir dalyvių kvalifikaciniai duomenys vertinami vadovaujantis jiems pateiktuose pirkimo dokumentuose nustatytais kriterijais ir procedūromis. Komisija priima sprendimą dėl kiekvieno paraišką ar pasiūlymą pateikusio kandidato ar dalyvio kvalifikacinių duomenų ir kiekvienam iš jų raštu praneša apie šio patikrinimo rezultatus. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie kandidatai ar dalyviai, kurių kvalifikaciniai duomenys atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
17.8. Perkančioji organizacija atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jei tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, arba dėl kitų valstybių tiekėjų yra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.
17.9. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas:
17.9.1. yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia pati ar panaši;
17.9.2. jam iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;   17.9.3. fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinis asmuo, dėl kurio per pastaruosius penkis (5) metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusiklastamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus šių Taisyklių 17.8 punkte išvardytas veikas; 17.9.4. yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį tiekėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai. Jeigu pirkime dalyvaujantis tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas profesiniu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (trys) metai;.
17.9.5. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
17.9.6. nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;
17.9.7. apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją, kurią perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;
17.9.8. yra baustas už leidimą dirbti nelegalų darbą, jeigu nuo administracinės nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai, arba tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, yra baustas už leidimą dirbti nelegaliai trečiųjų šalių piliečiams, jeigu nuo nuobaudos paskyrimo praėjo mažiau kaip 1 (vieni) metai.
17.9.9. fizinis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, per pastaruosius 5 (penkis) metus yra įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už Lietuvos respublikoje nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą.
17.10. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose reikalaudama, kad tiekėjas įrodytų, jog 17.8, 17.9.1-17.9.3, 17.9.5-17.9.6 punktuose nustatytų aplinkybių nėra, kaip pakankamą įrodymą priima teismo, valstybės įmonės Registrų centro ar kitos kompetetingos institucijos dokumentą. Tiekėjas nurodytoms aplinkybėms įrodyti gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetetingų institucijų tvarkomos duomenis. Perkančioji organizacija negali reikalauti dokumentų ir informacijos, kurie perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. 17.11. Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo tinkamumo, ji turi teisę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad gautų visą reikiamą informaciją. Jei reikalinga informacija yra susijusi su tiekėju iš kitos valstybės narės nei perkančioji organizacija, ji gali kreiptis į atitinkamas tos valstybės narės kompetentingas institucijas.
17.12. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti priesaikos deklaracija, arba šalyse, kuriose ji netaikoma, – oficialia tiekėjo deklaracija, kurią jis yra pateikęs kompetentingai teisinei arba administracinei institucijai, notarui arba kompetentingai profesinei ar prekybos organizacijai savo kilmės šalyje arba šalyje, iš kurios jis atvyko.
17.13. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose pareikalauti, kad kandidatas ar dalyvis turėtų teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. Teisę verstis tokia veikla kandidatas ar dalyvis gali įrodyti pateikdamas profesinių ar veiklos registrų tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymas, kaip yra nustatyta toje valstybėje narėje, kurioje jis registruotas, ar priesaikos deklaraciją, liudijančią kandidato ar dalyvio teisę verstis atitinkama veikla.
17.14. Paslaugų pirkimo atveju, jei kandidatai arba dalyviai, norėdami teikti atitinkamas paslaugas savo kilmės šalyje, turi turėti tam tikrą leidimą arba būti tam tikrų organizacijų nariais, perkančioji organizacija gali pareikalauti iš jų tokių leidimų arba narystės įrodymų.
17.15. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus ir prašyti pateikti šiuos (vieną ar kelis) ekonominę ir finansinę kandidato ar dalyvio būklę apibūdinančius dokumentus:
17.15.1. atitinkamas banko pažymas arba, jei reikia, atitinkamus įrodymus, kad kandidatas ar dalyvis yra apsidraudęs nuo profesinės rizikos;
17.15.2. paskutinių finansinių metų įmonės balansą ar jo išrašą, jei šalyje, kurioje registruotas ūkio subjektas, įstatymai reikalauja skelbti balansą.17.15.3. daugiausia paskutinių 3 (trijų) finansinių metų, o jeigu įmonė įregistruota ar veiklą atitinkamoje srityje pradėjo vėliau, – nuo įmonės įregistravimo ar veiklos su pirkimu susijusioje srityje pradžios kandidato ar dalyvio įmonės pažymą apie visos veiklos pajamas ar, jeigu reikia, pažymą apie pajamas, gautas iš konkrečios veiklos, su kuria susijęs atliekamas pirkimas, jei ši informacija turima.  Mažiausia reikalaujama metinė tiekėjo veiklos pajamų suma negali būti daugiau kaip du kartus didesnė už numatomo pirkimo vertę. Jeigu pirkimo objektas skaidomas į dalis, šio punkto reikalavimas dėl mažiausios reikalaujamos metinės tiekėjo veiklos pajamų sumos taikomas kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai. 17.16. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose nurodo, kokius dokumentus turi pateikti kandidatai ar dalyviai, kad įrodytų, jog jų ekonominė ir finansinė būklė atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.
17.17. Jeigu kandidatas ar dalyvis dėl pateisinamų priežasčių negali pateikti perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, jis turi teisę pateikti kitokius perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus, kurie patvirtintų, kad jo ekonominė ar finansinė būklė atitinka keliamus reikalavimus.
17.18. Perkant prekes, kurias numatoma atvežti į vietą ir įrengti, tiekėjo sugebėjimai suteikti tokias paslaugas arba atlikti įrengimo bei kitus darbus gali būti įvertinti atsižvelgiant pirmiausia į jo kvalifikaciją, našumą, patirtį ir patikimumą.
17.19. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.
17.20. Jei perkančioji organizacija pareikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos standartų, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartą, pagrįstą atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų. Jos taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus apie lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos priemones.
17.21.  Kiekvieno pirkimo atveju tiekėjas perkančiajai organizacijai gali pateikti kompetetingos institucijos išduotą pažymą, kad jis yra registruotas ofiacialiuose patvirtintų tiekėjų sąrašuose. Pažymoje nurodomos sąlygos, kurių pagrindu tiekėjas įregistruotas sąraše, ir kokia kvalifikacija šiame sąraše jam suteikta. Perkančioji organizacija iš oficialiame sąraše įregistruoto tiekėjo gali papildomai pareikalauti pateikti pažymas apie socialinio draudimo ir mokesčių įmokas ir kitus jo kvalifikaciją įrodančius dokumentus, kurie nebuvo pateikti įrašant tiekėją į šiuos sąrašus.
17.22. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai, norintys dalyvauti pirkimo procedūrose, būtų registruoti oficialiuose sąrašuose. Perkančioji organizacija pripažįsta kompetetingos institucijos išduotą pažymą, taip pat kitų valstybių narių kompetetingų institucijų išduotas lygiavertes pažymas ir be pagrindo negali jomis abejoti. Tiekėjas taip pat gali pateikti ir kitus dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus.
17.23. Tiekėjų kvalifikacijos neprivaloma tikrinti, kai:
17.23.1. jau vykdytame pirkime visi gauti pasiūlymai neatitiko pirkimo dokumentų reikalavimų arba buvo pasiūlytos per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir į apklausos ar neskelbiamų  supaprastintų derybų būdu atliekamą pirkimą kviečiami visi pasiūlymus pateikę tiekėjai, atitinkantys perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus;
17.23.2. dėl techninių priežasčių, meninio kūrinio sukūrimo arba įsigijimo ar dėl objektyvių aplinkybių kitų intelektinės nuosavybės teisių ar kitų išimtinių teisių tik konkretus tiekėjas gali patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir nėra jokios kitos alternatyvos;
17.23.3. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiekėjo pirko prekių arba paslaugų ir nustatė, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prekėmis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esmės nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai dėl techninio nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negalėtų naudotis anksčiau pirktomis prekėmis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių. Jeigu papildomai perkamų prekių ar paslaugų kaina viršija 30 (trisdešimt) procentų ankstesnės pirkimų kainos, turi būti atliekama ekspertizė dėl papildomai perkamų prekių ar paslaugų techninių charakteristikų suderinamumo;
17.23.4. perkamos prekių biržoje kotiruojamos prekės;
17.23.5. perkami muziejų eksponatai, archyviniai ir bibliotekų dokumentai, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai;
17.23.6. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų ar restruktūrizuojamų ūkio subjektų;
17.23.7. prekės perkamos iš valstybės rezervo;
17.23.8. perkamos licencijos naudotis bibliotekiniais dokumentais ar duomenų (informacinėmis) bazėmis;
17.23.9. dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 30 (trisdešimt) procentų pradinės pirkimo sutarties kainos;
17.23.10. perkamos perkančiosios organizacijos tarnautojų ir (ar) pagal darbo sutartį dirbančių darbuotojų mokymo paslaugos;
17.23.11. perkamos ekspertų komisijų, komitetų, tarybų, kurių sudarymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, narių teikiamos nematerialaus pobūdžio (intelektinės) paslaugos;
17.23.12. dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų. Aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos
17.23.13. atliekami mažos vertės pirkimai perkančiosios organizacijos nustatytais atvejais.

18. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ GALIOJIMO TERMINAS

18.1. Pasiūlymas galioja jame tiekėjo nurodytą laiką. Šis laikas turi būti ne trumpesnis, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
18.2. Nepasibaigus pasiūlymų galiojimo terminui, šis terminas gali būti pratęstas. Pasiūlymų galiojimo terminą gali pratęsti pasiūlymus pateikę dalyviai perkančiosios organizacijos prašymu. Prašyme pratęsti pasiūlymų galiojimo terminą perkančioji organizacija nurodo naują pasiūlymų galiojimo terminą ir datą, iki kurios dalyviai turi pranešti apie savo sutikimą ar nesutikimą pratęsti pasiūlymų galiojimą. Dalyvis, sutikęs pratęsti pasiūlymo galiojimo terminą, privalo apie tai pranešti perkančiajai organizacijai ir kartu patvirtinti pasiūlymų galiojimo užtikrinimo pratęsimą arba pateikti naują pasiūlymų galiojimo užtikrinimą, jeigu buvo reikalaujama užtikrinti pasiūlymų galiojimą. Jeigu dalyvis iki prašyme nurodytos datos neatsako, nepratęsia pirkimo pasiūlymų galiojimo užtikrinimo termino arba nepateikia naujo pirkimo pasiūlymų galiojimo užtikrinimo, laikoma, kad jis atmetė prašymą pratęsti savo pasiūlymo galiojimo terminą ir atšaukė savo pasiūlymą. Šiuo būdu atšaukęs savo pasiūlymą dalyvis nepraranda teisės į pasiūlymo galiojimo užtikrinimą.
18.3. Kol nesuėjo pasiūlymų pateikimo terminas, tiekėjas gali pakeisti arba atšaukti savo pasiūlymą neprarasdamas teisės į savo pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Toks pakeitimas arba pranešimas, kad pasiūlymas atšaukiamas, pripažįstamas galiojančiu, jeigu perkančioji organizacija jį gavo prieš pasiūlymų pateikimo terminą.

19. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PASIŪLYMŲ RENGIMAS, KEITIMAS IR ATŠAUKIMAS

19.1. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose privalo nurodyti, kad paraiška ir pasiūlymas turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiekėjo ar jo įgalioto asmens. Pasiūlymas turi būti pateikiamas užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, dalyvio pavadinimas ir adresas. Jeigu perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vertinant ekspertinių vertinimų metodais, tai pirkimo dokumentuose nurodo, kad tiekėjai pasiūlymo kainą pateiktų viename užklijuotame ir užantspauduotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) – kitame užklijuotame ir užantspauduotame voke. Šie abu vokai turi būti įdėti į vieną bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas ir užantspauduojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas. Reikalavimas pasiūlymą pateikti dvejuose vokuose netaikomas, pirkimą atliekant skelbiamų supaprastintų derybų ar neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, ar apklausos būdu, kai pirkimo metu gali būti deramasi dėl pasiūlymo sąlygų. Pasiūlymo (su priedais) lapai, turi būti sunumeruoti ir susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšti lapų ar juos pakeisti. Paskutinio lapo antrojoje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio nurodomas pasiūlymo lapų skaičius ir patvirtinama tiekėjo arba asmens, įgalioto pasirašyti tiekėjo vardu, parašu ir antspaudu,  nurodant pasirašančiojo asmens vardą, pavardę ir pareigas. Kartu su kitais pasiūlymo lapais įsiuvama ir sunumeruojama pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento kopija, o pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir nenumeruojamas. Tuo atveju, kai pasiūlymas yra didelės apimties ir susideda iš kelių dalių, šis reikalavimas taikomas kiekvienai pasiūlymo daliai. Šio punkto reikalavimai netaikomi, kai perkant apklausos būdu pasiūlymą prašomas pateikti vienas tiekėjas. Reikalavimas pasiūlymą ar jo dalis pateikti vokuose ir pasiūlymą susiūti, taip pat yra netaikomas, jeigu perkančioji organizacija priima elektroninėmis priemonėmis pateiktus pasiūlymus. Pirkimo dokumentuose gali būti nustatyti kiti papildomi pasiūlymo autentiškumo patvirtinimo reikalavimai.
19.2. Paraiškos ir pasiūlymai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis laikantis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų reikalavimų. 19.3. Tiekėjai pasiūlymus privalo pateikti iki pirkimo dokumentuose nustatyto termino (dienos, valandos ir minutės). Vėliau gautus pasiūlymus perkančioji organizacija privalo užregistruoti ir neatplėštus grąžinti pateikusiems tiekėjams.
19.4. Perkančiosios organizacijos nustatytas pasiūlymų priėmimo terminas turi būti pakankamas, kad tiekėjai spėtų parengti ir pateikti savo pasiūlymus. Nustatydama šį terminą, perkančioji organizacija privalo atsižvelgti į pirkimo sudėtingumą ir realų laiką pasiūlymams parengti.
19.5. Pirkimo dokumentuose nustatytas pasiūlymų pateikimo terminas negali dirbtinai riboti tiekėjų galimybių dalyvauti pirkime ar sudaryti sąlygas dalyvauti tik konkretiems tiekėjams.
19.6. Jeigu tiekėjas laiku paprašė pateikti pirkimo dokumentus ar kurią nors jų dalį, tačiau dėl kokių nors priežasčių perkančioji organizacija pavėlavo juos pateikti nustatytais terminais, arba kai pasiūlymus galima parengti tik tiekėjams susitikus su perkančiąja organizacija ir susipažinus su darbų atlikimo ar paslaugų teikimo vieta ir sąlygomis, o toks susitikimas iš anksto nebuvo numatytas, perkančioji organizacija pasiūlymų pateikimo terminą privalo pratęsti tiek, kiek buvo pavėluota pateikti dokumentus, arba tiek, kad visiems tiekėjams pakaktų laiko parengti pasiūlymus atsižvelgiant į naujai gautą informaciją.
19.7. Dalyvio pageidavimu, perkančioji organizacija pateikia patvirtinimą, kad jo pasiūlymas yra gautas, nurodydama gavimo dieną, valandą ir minutę.
19.8. Kol nepasibaigė pasiūlymų priėmimo terminas, dalyvis gali pakeisti ar atšaukti pateiktą savo pasiūlymą neprarasdamas pasiūlymo galiojimo užtikrinimo.
19.9. Tiekėjas gali pateikti tik vieną pasiūlymą, o jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, tiekėjas gali pateikti perkančiajai organizacijai po vieną pasiūlymą vienai, kelioms ar visoms pirkimo dalims, kaip norodo perkančioji organizacija, išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus.
19.10 Elektroninėmis priemonėmis pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Mažos vertės pirkimų metu šis reikalavimas gali būti netaikomas.
19.11. Jeigu tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius pirkimo dokumentuose nurodytus kartu su pasiūlymu teikiamus dokumentus: tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ar jų nepateikė, perkančioji organizacija privalo prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti šiuos dokumentus per jos nustatytą protingą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 (trys) darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos.

20. SUPAPRASTINTO PIRKIMO PASIŪLYMO GALIOJIMO IR PIRKIMO SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

20.1. Perkančioji organizacija priklausomai nuo perkamo objekto specifikos iš tiekėjų gali prašyti sutarties įvykdymo užtikrinimo.
20.2. Perkančioji organizacija negali atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimo ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo remdamasi tuo, kad šiuos užtikrinimus suteikė ne Lietuvos Respublikos ūkio subjektas, jeigu toks pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ir pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas bei jį pateikęs tiekėjas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.
20.3. Prieš pateikdamas pirkimo pasiūlymą tiekėjas gali prašyti perkančiosios organizacijos patvirtinti, kad ji sutinka priimti jo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo duoti tiekėjui atsakymą ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Šis patvirtinimas iš perkančiosios organizacijos neatima teisės atmesti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą, gavus informaciją, kad pasiūlymą užtikrinantis ūkio subjektas tapo nemokus ar neįvykdė įsipareigojimų perkančiajai organizacijai arba kitiems ūkio subjektams, ar netinkamai juos vykdė.

21. VOKŲ SU SUPAPRASTINTO PIRKIMO PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS, ŠIŲ PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS

21.1. Prekės, paslaugos ar darbai perkami iš to tiekėjo, kuris pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą arba pasiūlė mažiausią kainą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodyta tvarka atlikto pasiūlymų vertinimo rezultatus. Perkant teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingas ar panašaus pobūdžio paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.
21.2. Vokai su pasiūlymais atplėšiami viešojo pirkimo komisijos posėdyje. Posėdis vyksta pirkimo dokumentuose nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pradinis susipažinimas su elektroninėmis priemonėmis gautais pasiūlymais prilyginamas vokų atplėšimui. Posėdžio diena ir valanda turi sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Pakeitus terminą, atitinkamai turi būti pakeistas ir vokų su pasiūlymais atplėšimo laikas. Nustatytu laiku turi būti atplėšti visi vokai su pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atplėšimo procedūroje, išskyrus atvejus, kai pirkimas atliekamas derybų būdu, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų atstovai. 
21.3. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vokai su pasiūlymais (išskyrus derybų) turi būti atplėšiami dviejuose komisijos posėdžiuose. Pirmame posėdyje atplėšiami tik tie vokai, kuriuose yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame posėdyje – vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras posėdis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija patikrina, ar pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys ir tiekėjų kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus įvertina pasiūlymų techninius duomenis, o įstatymo nustatytais atvejais – ir tiekėjų kvalifikaciją. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji organizacija privalo raštu pranešti visiems tiekėjams, kartu nurodydama antrojo vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame voke tiekėjo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatplėštas vokas su pasiūlyta kaina saugomas kartu su kitais tiekėjo pateiktais dokumentais. 
21.4. Vokus atplėšia vienas iš komisijos narių pasiūlymus pateikusių ir dalyvaujančių komisijos posėdyje tiekėjų ar jų atstovų akivaizdoje. Vokai atplėšiami ir tuo atveju, jei į šį posėdį tiekėjas ar jo atstovas neatvyksta. 
21.5. Atplėšus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pusėje pasirašo posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektroninėmis priemonėmis. 
21.6. Komisija vokų atplėšimo procedūros ir pradinio susipažinimo su elektroninėmis priemonėmis gautu pasiūlymu rezultatus įformina protokolu. 21.7. Vokų su pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pagrindinės techninės pasiūlymo charakteristikos ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. Jeigu pageidauja nors vienas vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas, turi būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus.
21.8. Vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina. Tuo atveju, kai sutarties kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.
21.9. Tais atvejais, kai pasiūlymas vertinamas pagal mažiausios kainos kriterijų, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas (jei jo reikalaujama), ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutiniojo lapo antroje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius. 

21.10. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodomos kainos, atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams arba jų atstovams skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Šios kainos turi būti nurodomos ir vokų su kainomis atplėšimo posėdžio protokole. 
21.11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu Komisija turi  leisti posėdyje dalyvaujantiems suinteresuotiems tiekėjams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti komisijos pastebėtus jų pasiūlymo susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu. 
 21.12. Apie vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir vokų atplėšimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams, jeigu jie to pageidauja. Kiekvienas vokų atplėšimo procedūroje dalyvaujantis tiekėjas ar jo atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti tiekėjo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 
21.13. Tolesnes pateiktų pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems tiekėjams nedalyvaujant.
21.14. Perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto  supaprastinto atviro ar supaprastinto riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo pateikto supaprastinto konkurencinio dialogo metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus. Perkančioji organizacija, pasiūlymų vertinimo metu radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais atplėšimo posėdžio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, dalyvis neturi teisės atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Atliekant pirkimą derybų būdu galima derėtis dėl kainos ir kitų pirkimo sąlygų, tačiau negalima keisti derybų galutinio rezultato, užfiksuoto  derybų protokoluose.
21.15. Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu:
21.15.1. paraišką arba pasiūlymą pateikęs tiekėjas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba perkančiosios oranizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją;
21.15.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;
21.15.3. visų dalyvių, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos;
21.15.4. tiekėjas per  perkančiosios organizacijos nustatytą terminą  nepatikslino, nepapildė ar nepateikė pirkimo dokumentuose nurodytų kartu su pasiūlymu teikiamų dokumentų: tiekėjo įgaliojimo asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutarties, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento;
21.15.5. pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, o perkančiajai organizacijai paprašius dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, jis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų;
21.15.6. tiekėjas pasiūlyme pateikė melagingą informaciją.
21.15.7. kitais šiose Taisyklėse numatytais atvejais.
21.16. Jeigu perkančioji organizacija turi atmesti visus pasiūlymus, ji neprivalo gauti Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo.
21.17. Perkančioji organizacija pasiūlymus vertina remdamasi šiais kriterijais:
21.17.1. ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kuris išrenkamas pagal perkančiosios organizacijos  nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis;
21.17.2. mažiausios kainos;
21.17.3.vykdant projekto konkursą ar perkant meno, kultūros paslaugas, pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie nebūtinai turi remtis mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi.
21.18. Punkte 21.17.1. nurodytu atveju perkančioji organizacija nurodo pirkimo dokumentuose kiekvienam ekonomiškai naudingiausiam pasiūlymui nustatyti pasirinkto kriterijaus lyginamąjį svorį. Kriterijų lyginamasis svoris gali būti išreikštas konkrečiu dydžiu arba nustatant intervalą, į kurį patenka kiekviena kriterijui priskiriama reikšmė. Tais atvejais, kai dėl pirkimo objekto ypatybių neįmanoma nustatyti kriterijų lyginamojo svorio, perkančioji organizacija turi nurodyti pirkimo dokumentuose taikomų kriterijų svarbos eiliškumą mažėjančia tvarka.
21.19. Jeigu perkančioji organizacija pasiūlymus vertina pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, ji privalo iš pradžių patikrinti ir įvertinti tik pasiūlymų techninius duomenis ir po to, dalyviams pranešusi apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus, atsižvelgdama į pasiūlymo kainą, atlikti bendrą pasiūlymo įvertinimą.
21.20. Perkančioji organizacija, norėdama priimti sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, turi:
21.20.1. norėdama priimti sprendimą sudaryti pirkimo sutartį, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką nedelsdama įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus, Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalyje nustatytu atveju patikrinti tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, nustatyti pasiūlymų eilę (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiekėjas) ir laimėjusį pasiūlymą. Pasiūlymų eilė nustatoma ekonominio naudingumo mažėjimo arba kainų didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai taikomas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus ir kelių tiekėjų pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas arba kai pasiūlymų vertinimo kriterijus yra pasiūlyta mažiausia kaina ir keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, sudarant pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas ar pasiūlymas elektroninėmis priemonėmis pateiktas anksčiausiai. 21.20.2. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai mažos vertės pirkimo sutarties kaina mažesnė kaip 10 000 Lt. (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia Taisyklių 21.20.3 papunktyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.
21.20.3.  Perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti:
21.20.3.1. kandidatui – jo paraiškos atmetimo priežastis;
21.20.3.2. dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, – laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu, taip pat šį pasiūlymą pateikusio dalyvio ar preliminariosios sutarties šalių pavadinimus;
21.20.3.3 dalyviui, kurio pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis, tarp jų ir nurodytas Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 4 ir 5 dalyse, taip pat priežastis, dėl kurių priimtas sprendimas dėl nelygiavertiškumo arba sprendimas, kad prekės, paslaugos ar darbai neatitinka rezultatų apibūdinimo ar funkcinių reikalavimų.
21.21. Jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina (derybų atveju – galutinė kaina) yra neįprastai maža, perkančioji organizacija, priklausomai nuo perkamo objekto specifikos, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą (derybų atveju – galutinę kainą), o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos (derybų atveju – galutinė kainos) pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. 21.22. Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Perkančioji organizacija, vertindama kainos pagrindimą, atsižvelgia į:
21.22.1. gamybos proceso, teikiamų paslaugų ar statybos metodo ekonomiškumą;
21.22.2. pasirinktus techninius sprendimus ir (arba) išskirtinai palankias sąlygas tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus;
21.22.3. dalyvio siūlomų prekių, paslaugų ar darbų originalumą;
21.22.4. norminių dokumentų dėl darbų saugos ir darbo sąlygų, galiojančių prekių tiekimo, paslaugų pateikimo ar darbų atlikimo vietoje, laikymąsi;
21.22.5. dalyvio galimybę gauti valstybės pagalbą.
21.23. Kai perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai privalo pranešti Europos  Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

22. SUPAPRASTINTO PIRKIMO PROCEDŪRŲ NUTRAUKIMAS

22.1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Sutikimas nereikalingas mažos vertės pirkimų atveju.

23. SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO ORGANIZAVIMAS

23.1. Vykdant supaprastintą atvirą konkursą, dalyvių skaičius  neribojamas. Perkančioji organizacija visiems pageidaujantiems dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse tiekėjams turi pateikti pirkimo dokumentus, kuriuose apibūdinamos pirkimo sąlygos ir procedūros. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.
23.2. Supaprastintame atvirame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir dalyvių yra draudžiamos.
23.3. Pirkimo dokumentuose gali būti reikalaujama, kad konkurso dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus ir kokiai pirkimo daliai atlikti jis ketina pasitelkti. Toks reikalavimas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
23.4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti sutarties atlikimo sąlygas, susijusias su socialinėmis ir aplinkos apsaugos reikmėmis, jei jos atitinka Europos Bendrijos teisės aktus.
23.5. Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas arba darbus privalo nustatyti ne trumpesnį kaip 7 (septynių) darbo dienų pasiūlymų pateikimo terminą nuo pirkimo paskelbimo CVP IS dienos.
23.6. Supaprastintas atviras konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.

24. SUPAPRASTINTO RIBOTO KONKURSO ORGANIZAVIMAS

24.1. Supaprastintas ribotas konkursas vykdomas dviem etapais:
24.1.1. skelbimu apie supaprastintą ribotą konkursą tiekėjai kviečiami pateikti paraiškas dalyvauti pirkime ir nurodyti informaciją apie savo kvalifikaciją. Perkančioji organizacija remdamasi paskelbtais kvalifikaciniais kriterijais atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti pasiūlymus 24.1.2. vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, nagrinėja, vertina ir palygina pakviestų dalyvių pateiktus pasiūlymus.
24.2. Ribotame konkurse derybos tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų draudžiamos.
24.3. Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentuose papildomai turi būti nurodyta:
24.3.1. kiek mažiausiai ir, jei reikia, kiek daugiausia kandidatų bus pakviesta pateikti pasiūlymus (kviečiamų kandidatų skaičius turi būti būti ne mažesnis nei 3 (trys); jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius, perkančioji organizacija pateikti pasiūlymus kviečia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus); 24.3.2. kandidatų kvalifikacijos vertinimo kriterijai ir tvarka.
24.4. Supaprastinto riboto konkurso pirkimo dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie tiekėjams keliamus kvalifikacijos reikalavimus, kvalifikacijos tikrinimą, vertinimą, paraiškų pateikimą, perkančioji organizacija turi pateikti tiekėjams (paskelbti) pirmame konkurso etape.
24.5. Nustatant atrenkamų kandidatų skaičių, kvalifikacinės atrankos kriterijus ir tvarką, privaloma laikytis šių reikalavimų:
24.5.1. turi būti užtikrinta reali konkurencija, kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti aiškūs ir nediskriminuojantys;
24.5.2. kvalifikacinės atrankos kriterijai turi būti nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 35-37 straipsnių pagrindu.
24.5.3. kvalifikacinė atranka turi būti atliekama tik iš kandidatų, kurie atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus.
24.6. Paraiškas dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse tiekėjai rengia ir pateikia vadovaudamiesi pirkimo dokumentais (ta jų dalimi, kurioje nurodyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir paraiškų teikimo tvarka).
24.7. Paraiškų dalyvauti supaprastintame ribotame konkurse pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 (septynios) darbo dienos nuo supaprastinto riboto konkurso paskelbimo CVP IS dienos.
24.8. Pasiūlymo pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 (septynios) darbo dienos, nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos.
24.9.  Perkančioji organizacija, vadovaudamasi pirkimo dokumentuose nurodytais kriterijais, turi įvertinti visų minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių kandidatų kvalifikaciją ir atrinkti ne mažiau, negu nustatyta skelbime, aukščiausią kvalifikaciją turinčių kandidatų, kuriuos pakvies pateikti pasiūlymus. 
24.10. Perkančioji organizacija neturi teisės supaprastinto riboto konkurso metu derėtis su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų ar pateiktų pasiūlymų.
24.11. Supaprastintas ribotas konkursas laikomas įvykusiu, jei yra bent vienas neatmestas pasiūlymas.

25. SUPAPRASTINTŲ SKELBIAMŲ IR NESKELBIAMŲ DERYBŲ ORGANIZAVIMAS 

25.1. Apie supaprastintas skelbiamas derybas pranešama skelbime apie pirkimą.
25.2. Apie supaprastintas neskelbiamas derybas kandidatams perkančioji organizacija praneša raštu.
25.3. Vykdant pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu, gali būti ribojamas dalyvių, teiksiančių pasiūlymus, skaičius. Kai ribojamas kandidatų skaičius, vykdoma kvalifikacinė atranka pagal Taisyklių 24.5.1., 24.5.2., 24.5.3. punktuose nustatytus reikalavimus. Skelbime apie pirkimą nurodomas mažiausias kandidatų, kurie bus kviečiami derėtis, skaičius, kuris negali būti mažesnis kaip 3 (trys) kandidatai. Pateikti pasiūlymus turi būti pakviesta ne mažiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius. Jeigu minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinka mažiau kandidatų, negu nustatytas mažiausias kviečiamų kandidatų skaičius, Perkančioji organizacija kviečia visus kandidatus, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Perkančioji organizacija negali kviesti dalyvauti pirkime kitų, paraiškų nepateikusių tiekėjų arba kandidatų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų.
25.4. Supaprastintų neskelbiamų derybų atveju, kai į derybas kviečiamas tik vienas tiekėjas, perkančioji organizacija turi teisę pateikti ne visą nurodytą informaciją, jeigu mano, kad kita informacija yra nereikalinga. 25.5. Supaprastintų neskelbiamų derybų atveju, pasirinktų Taisyklių 12.1.2 punkto nurodytu atveju, supaprastintų derybų dokumentai yra supaprastintų atviro ar riboto konkursų dokumentai, kiek jie neprieštarauja derybų esmei.
25.6. Jei kandidatų skaičius neribojamas, tiekėjai prašomi  pateikti pirminius pasiūlymus iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino, kuris negali būti trumpesnis kaip 7 (septynios) darbo dienos nuo skelbimo apie supaprastintą pirkimą paskelbimo CVP IS dienos. Kai ribojamas kandidatų, kurie bus kviečiami derėtis, skaičius, paraiškų pateikimo terminas negali būti trumpesnis nei 7 (septynios) darbo dienos nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo CVP IS.
25.7. Supaprastintų neskelbiamų derybų atvejais pasiūlymų pateikimo terminą nustato perkančioji organizacija, atsižvelgdama į pirkimo objekto sudėtingumą, o supaprastintų neskelbiamų derybų pirminiais pasiūlymais yra laikomi visų tiekėjų, kurie atitinka keliamus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, pasiūlymai.
25.8. Derybos vykdomos tokiais etapais:
25.8.1. tiekėjai prašomi pateikti pasiūlymus iki skelbime nurodyto termino pabaigos. Kai ribojamas kandidatų skaičius, pirminius pasiūlymus pateikti iki pirkimo dokumentuose nustatyto termino, kviečiami kvalifikacinės atrankos metu atrinkti kandidatai;
25.8.2. perkančioji organizacija susipažįsta su pasiūlymais (kai ribojamas kandidatų skaičius – pirminiais pasiūlymais) ir minimalius kvalifikacijos reikalavimus atitinkančius dalyvius kviečia derėtis;
25.8.3. su kiekvienu tiekėju atskirai deramasi dėl kainos ir visų kitų pasiūlymo sąlygų, siekiant geriausio rezultato. Pabaigus derybas, dalyvių gali būti prašoma pateikti galutinius kainos pasiūlymus užklijuotuose vokuose. Šių vokų atplėšimas ir paskelbimas vyksta viešame posėdyje, kuriame turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai ir jų atstovai;
25.8.4. vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta pasiūlymų vertinimo tvarka ir kriterijais, pagal derybų rezultatus, užfiksuotus pasiūlymuose ir derybų protokoluose, nustatomas geriausias pasiūlymas.
25.9. Vykdant derybas turi būti laikomasi šių sąlygų: 25.10.1. derybas su kiekvienu tiekėju vesti atskirai; 25.10.2. tretiesiems asmenims neatskleisti jokios iš tiekėjų gautos informacijos be šių sutikimo, taip pat neinformuoti tiekėjo apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais; 25.10.3. visiems derybų dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai ir suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija; teikdama informaciją perkančioji organizacija neturi diskriminuoti vienų tiekėjų kitų naudai;
25.10.4. derybų eiga turi būti įforminta raštu, derybos turi būti protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo derybose dalyvavę komisijos pirmininkas, nariai ir dalyvio, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas.
25.11. Supaprastintų derybų galutiniai pasiūlymai yra šalių pasirašyti derybų protokolai ir pirminiai pasiūlymai, kiek jie nebuvo pakeisti derybų metu.
25.12. Supaprastintų derybų galutiniai pasiūlymai nagrinėjami, vertinami ir lyginami  Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka.
25.14. Supaprastintos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus reikalavimus.

26.  SUPAPRASTINTO KONKURENCINIO DIALOGO ORGANIZAVIMAS

26.1. Pirkimą supaprastinto konkurencinio dialogo būdu atlieka viešojo pirkimo komisija.
26.2. Komisija atlikdama pirkimą supaprastinto konkurencinio dialogo būdu:
26.2.1.šiose Taisyklėse nustatyta tvarka skelbia apie pirkimą. Skelbime apie pirkimą ir/arba aprašomajame dokumente perkančioji organizacija nurodo savo poreikius ir reikalavimus;
26.2.2. jeigu yra pakankamai tinkamaų kandidatų, perkančioji turi teisę apriboti kandidatų, kuriuos ji pakvies supaprastinto konkurencinio dialogo, skaičių. Perkančioji organizacija skelbime apie pirkimą nurodo objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus ir taisykles, kurias ji ketina taikyti atrinkdama kandidatus, mažiausią dialogo kandidatų skaičių, kuris negali būti mažesnis kaip 3 (trys) kandidatai, ir, jei reikia, didžiausią jų skaičių. Kandidatams, kurie nekviečiami dalyvauti dialoge, pranešama apie atrankos rezultatus. Jei minimalus kvalifikacijos reikalavimus atitinkančių kandidatų skaičius yra mažesnis už nurodytą skelbime apie pirkimą, perkančioji organizacija gali tęsti procedūrą ir kviesti dialogo visus paraiškas pateikusius ir minimalius kvalifikacinius reikalavimus atitinkančius kandidatus;
26.2.3. pradeda ir tęsia dialogą tol, kol gali nustatyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkantį vieną ar kelis sprendinius;
26.2.4. baigusi dialogą, apie tai praneša dalyvavusiems tiekėjams ir prašo pateikti galutinius pasiūlymus tų tiekėjų, kurių sprendiniai atitiko perkančiosios organizacijos poreikius. Tiekėjams, kurie nekviečiami pateikti pasiūlymo, pranešama, kokių tiekėjų sprendiniai pasirinkti, nurodomos esminės jų pasirinkimo priežastys. Prie kvietimo pridedama techninės specifikacijos, pirkimo dokumentų kopija arba pateikiama nuoroda, kur galima su jais susipažinti, jei perkančioji organizacija sudaro galimybę elektroninėmis priemonėmis be apribojimų ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais. Kvietime dalyvauti dialoge turi būti nurodyta: kur yra paskelbtas skelbimas apie pirkimą, dialogo pradžios data, laikas, adresas, vartojama kalba, kokius perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikaiją įrodančiu dokumentus turi pateikti tiekėjas, pasiūlymo vertinimo tvarka, vertinimo kriterijai, jų lyginamieji svoriai, kita perkančiosios organizacijos nuomone, reikalinga informacija;
26.2.5. įvertina pateiktus pasiūlymus pagal kriterijus, nurodytus skelbime apie pirkimą ar aprašomajame dokumente, ir pasirenka ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą.
26.3. Vykdant pirkimą supaprastinto konkurencinio dialogo būdu turi būti laikomasi šių sąlygų:
26.3.1. pasiūlymai vertinami taikant tik ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų;
26.3.2. esminiai ar pagrindiniai skelbime apie pirkimą arba aprašomajame dokumente pateikti elementai negali būti keičiami;
26.3.3. atrinkti kandidatai dalyvauti dialoge kviečiami raštu ir vienu metu;
26.3.4. dialogas vedamas su kiekvienu tiekėju atskirai. Tretiesiems asmenims negali būti atskleista jokia dialogo metu iš tiekėjo gauta informacija be jo sutikimo, taip pat tiekėjas negali būti informuojamas apie susitarimus, pasiektus su kitais tiekėjais. Dialogo metu visiems dalyviams turi būti taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija. Dialogo eiga turi būti protokoluojama. Dialogo protokolą turi pasirašyti Komisijos pirmininkas ir dalyvio, su kuriuo konsultuotasi, įgaliotas atstovas;
26.3.5. galutiniai pasiūlymai turi būti rengiami kiekvieno iš tiekėjų, kurie kviečiami pateikti pasiūlymus, dialogo metu pateiktų ir patikslintų sprendinių pagrindu. Galutiniai pasiūlymai turi apimti visus būtinus ir pirkimui atlikti reikalingus elementus. Perkančioji organizacija dalyvių gali prašyti galutinius pasiūlymus paaiškinti, patikslinti ir smulkiai apibūdinti, tačiau toks paaiškinimas, patikslinimas, smulkus apibūdinimas arba papildoma informacija negali pakeisti pasiūlymo esmės arba dalyvavimo dialoge reikalavimų, iškreipti ar apriboti konkurencijos ir diskriminuoti tiekėjų;
26.3.6. perkančioji organizacija gali prašyti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo paaiškinti pasiūlymo aspektus arba patvirtinti pasiūlyme pateiktus įsipareigojimus su sąlyga, kad dėl to nebus pakeisti esminiai pasiūlymo ar kvietimo pateikti pasiūlymą reikalavimai ir tai nesukels pavojaus iškreipti konkurenciją ar neturės įtakos diskriminacijai atsirasti;
26.3.7. paraiškų dalyvauti konkurenciniame dialoge pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 (septynios) darbo dienos nuo paskelbimo apie pirkimą CVP IS dienos.
26.4. Perkančioji organizacija konkurencinio dialogo dalyviams gali nustatyti prizus ir pinigines išmokas.

27. SUPAPRASTINTO PROJEKTO KONKURSO IR ELEKTRONINIO AUKCIONO ORGANIZAVIMAS

27.1. Supaprastinti projekto konkursas.
27.2. Supaprastinto projekto konkursas gali būti vykdomas siekiant nustatyti geriausią planą ar projektą (paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos, duomenų apdorojimo, meniniu ar kultūriniu požiūriu sudėtingo ar panašaus pobūdžio) pateikusį tiekėją (tiekėjus, kai:
27.2.1.  su supaprastinto projekto konkurso laimėtoju numatyta pasirašyti paslaugų pirkimo sutartį, arba
27.2.2.  supaprastinto projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius numatyta apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą. Šiuo atveju perkančioji organizacija turi teisę derėtis su projekto konkurso laimėtoju arba visais laimėtojais (pirmąsias vietas užėmusiais dalyviais) dėl paslaugų atlikimo.
27.3.  Perkančioji organizacija supaprastinto projekto konkursą gali vykdyti supaprastinto atviro arba supaprastinto riboto projekto konkurso būdu.
27.4. Projektų pateikimo terminas supaprastinto atviro projekto konkursui negali būti trumpesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo CVP IS dienos, mažos vertės pirkimo atveju – 7 (septynios) darbo dienos nuo paskelbimo CVP IS dienos.
27.5.  Paraiškų dalyvauti supaprastintame ribotame projekto konkurse pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 7 (septynios) darbo dienos nuo skelbimo paskelbimo, projektų pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų, mažos vertės pirkimo atveju – 7 (septynios) darbo dienos nuo kvietimų pateikti pasiūlymus išsiuntimo tiekėjams dienos.
27.6.  Dalyvių skaičius supaprastintame atvirame projekto konkurse neribojamas.
27.7.  Supaprastinto projekto konkurso dokumentuose nurodomas kandidatų, kurie bus pakviesti pateikti projektus, skaičius negali būti mažesnis kaip 3 (trys). Taip pat nurodoma, kad mažiau kandidatų gali būti pakviesta tik tuo atveju, kai pateikiama mažiau paraiškų arba tiekėjai neatitiko kvalifikacijos reikalavimų.
27.8. Perkančioji organizacija supaprastintą riboto projekto konkursą vykdo etapais:
27.8.1. viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka skelbia apie supaprastintą ribotą projekto konkursą ir, vadovaudamasi paskelbtais kvalifikacinės atrankos kriterijais, atrenka tuos kandidatus, kurie bus kviečiami pateikti projektus;
27.8.2. vadovaudamasi supaprastinto projekto konkurso dokumentuose nustatyta projektų vertinimo tvarka, nagrinėja, vertina ir palygina pakviestų dalyvių pateiktus projektus.
27.9.   Perkančioji organizacija supaprastinto projekto konkurso dokumentuose (skelbime apie projekto konkursą) nurodo kandidatų, kurie bus atrinkti ir pakviesti pateikti projektus, skaičių ir kokie yra kandidatų išankstinės kvalifikacinės atrankos kriterijai.
27.10. Perkančioji organizacija, nustatydama kvalifikacinės atrankos kriterijus, privalo laikytis Taisyklių 24 punkte nustatytų reikalavimų.
27.11.  Vokai su projektais atplėšiami dviejuose viešojo pirkimo komisijos posėdžiuose. Pirmame plėšiami vokai su projektais, antrame – vokai su devizų šifrais (vykdant projekto konkursą elektroninėmis priemonėmis – tiekėjų tapatybės atskleidžiamos antrame posėdyje). Apie šį posėdį perkančioji organizacija visiems tiekėjams raštu praneša ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas. Pranešime turi būti nurodyta vokų su devizų šifrais atplėšimo (susipažinimo su devizų šifrais) vieta, diena, valanda ir minutė. Posėdyje turi teisę dalyvauti visi projektus pateikę tiekėjai ar jų atstovai. Vokus atplėšia vienas iš komisijos narių. Atplėšus vokus arba susipažinus su devizų šifrais, komisija posėdyje dalyvaujantiems tiekėjams paskelbia projektų eilę ir projektų devizų šifrus. Vokų su projektų devizų šifrais atplėšimo ir susipažinimo procedūrą komisija įformina atskiru protokolu.
27.12.   Supaprastinto atviro projekto konkurso atveju po vokų su projektų devizų šifrais atplėšimo (susipažinimo) ir devizų šifrų paskelbimo komisija privalo patikrinti, ar dalyviai atitinka supaprastinto projekto konkurso dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, ir atmesti projektus tų dalyvių, kurių kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų. Komisija dalyvių kvalifikaciją tikrina jiems nedalyvaujant. Prireikus kandidatai ir dalyviai gali būti kviečiami atsakyti į pastabas, kurias komisija yra pateikusi protokole.
27.13.  Komisija vertina, palygina tik tuos projektus, kurie atitinka supaprastinto projekto konkurso dokumentuose išdėstytus reikalavimus. Projektai vertinami nedalyvaujant juos pateikusiems tiekėjams. Vertinami tik anonimiškai pateikti projektai.
27.14.  Komisija privalo atmesti tuos projektus, kurie:
27.14.1.  išsiųsti ar gauti po perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio projektų pateikimo termino;
27.14.2. pateikti pažeidžiant anonimiškumą;
27.14.3. neatitinka supaprastinto projekto konkurso dokumentuose išdėstytų reikalavimų.
27.15.   Pateikti projektai vertinami pagal supaprastinto projekto konkurso dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus, numatytus Taisyklių 21.17. punkte. Supaprastinto projekto konkursui pateiktų projektų įvertinimui gali būti rengiamas viešas aptarimas, kuriame juos analizuoja komisijos pakviesti ekspertai. Šio aptarimo išvados įforminamos protokolu. Komisijos nariai viešame aptarime savo nuomonės nepareiškia. Viešo aptarimo protokolas su ekspertų išvadomis pateikiamas komisijai iki jos nustatyto termino. Ekspertai savo išvadas pateikia raštu. Ekspertų išvados komisijai yra rekomendacinio pobūdžio.
27.16.  Įvertinusi projektus, komisija sudaro projektų eilę komisijos suteiktų vertinimų mažėjimo tvarka. Esant reikalui, komisija tame pačiame protokole pateikia projektams savo pastabas, reikalaujančias papildomo paaiškinimo. Perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo vokų su projektų devizų šifrais atplėšimo (susipažinimo) procedūros įforminimo (o supaprastinto atviro projekto konkurso atveju – ir dalyvių kvalifikacijos patikrinimo) raštu praneša kiekvienam kandidatui ir dalyviui apie projektų eilę, o kurio projektas neįrašytas į eilę – ir projekto atmetimo priežastis.
27.17.  Komisija gali ir neskirti pirmosios vietos, jeigu mano, kad pateikti projektai atitinka formalius reikalavimus, tačiau atsižvelgiant į projekto konkurso dokumentuose nurodytus tikslus, perkančiajai organizacijai yra nepriimtini.
27.18.  Perkančioji organizacija privalo grąžinti projekto konkurso dalyviams nelaimėjusius projektus iki konkurso dokumentuose nurodytos datos.
27.19.  Perkančioji organizacija turi teisę su geriausią projektą pateikusiu dalyviu, o jeigu geriausius pasiūlymus pateikė keli tiekėjai – su vienu iš jų, pasirašyti pirkimo sutartį paslaugoms, dėl kurių vyksta projekto konkursas. Dėl pirkimo sutarties sąlygų perkančioji organizacija turi teisę derėtis.
27.20.  Perkančioji organizacija turi teisę supaprastinto projekto konkurso laimėtoją, laimėtojus ar dalyvius apdovanoti prizais ar kitaip atsilyginti už dalyvavimą supaprastinto projekto konkurse.
27.21. Elektroninis aukcionas.
27.22.  Perkančioji organizacija gali taikyti elektroninius aukcionus atlikdama pirkimą supaprastinto atviro konkurso arba supaprastintų skelbiamų derybų būdu. Elektroninis aukcionas taip pat gali būti taikomas atnaujinant varžymąsi tarp preliminariosios sutarties šalių, jei preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais.
27.23.  Elektroninis aukcionas  vykdomas CVP IS priemonėmis ir tik kai pasiūlymų vertinimo kriterijuis yra mažiausia kaina.
27.24.  Perkančioji organizacija, nusprendusi taikyti elektroninį aukcioną, tai nurodo skelbime apie pirkimą ir jis tampa privaloma pirkimų procedūra.
27.25. Informacija apie elektroninio aukciono vykdymo eigą pateikiama skelbime apie pirkimą, pirkimo dokumentuose, paskelbtuose CVP IS ir kvietime dalyvauti elektroniniame aukcione.
27.26. Kvietimas dalyvauti elektroniniame aukcione ir pradinios aukciono kainos nustatymo parametras – tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina – pasiūlymus pateikusiems dalyviams išsiunčiamas ne vėliau kaip 2 (dvi) darbo dienos iki elektroninio aukciono pradžios.
27.27.  Pakviestas dalyvauti elektroniniame aukcione tiekėjas atsakymą dėl dalyvavimo elektroninio aukciono procedūroje pateikia CVP IS priemonėmis iki prasidedant elektroninio aukciono procedūrai.
27.28.  Tiekėjui iki elektroninio aukciono pradžios nepateikus sutikimo jame dalyvauti ir (ar) nesuderinus pirminės elektroninio aukciono kainos, laikoma, kad tiekėjas atsisakė dalyvauti elektroniniame aukcione.
27.29.   Jei pirkimą sudaro daugiau negu vienas pirkimo objektas, tačiau pirkimo objektas į dalis neskirstomas, elektroninio aukciono metu tiekėjas pateikia vieną kainą dėl viso pirkimo. Tokiu atveju, uždariusi elektroninio aukciono procedūrą, perkančioji organizacija kreipiasi į tiekėją, prašydama pateikti naujus įkainius bei sudedamąsias dalis, atsižvelgiant į elektroninio aukciono metu pateiktą galutinę pasiūlymo kainą.
27.30. Elektroninio aukciono metu atsiradus techniniams gedimams ir (ar) CVP IS trikdžiams, elektroninis aukcionas atšaukiamas ir nukeliamas, apie tai informuojant elektroninio aukciono dalyvius.
27.31.  Perkančioji organizacija, baigusi elektroninį aukcioną, remdamasi elektroninio aukciono rezultatais, nustato laimėtoją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis.

28. MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKA

28.1. Mažos vertės pirkimus atlieka įmonės direktoriaus įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai, kurie turi būti nepriekaištingos reputacijos, pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę savo nuožiūra pavesti šiuos pirkimus atlikti komisijai. Toks sprendimas turi būti išreikštas rašytine forma.
28.2. Mažos vertės pirkimai vykdomi žemiau nurodyta tvarka:
28.2.1.kai perkant prekes ar paslaugas pirkimo sutarties vertė be PVM yra nuo 10 tūkst.  Lt. iki 50 tūkst. litų, o perkant darbus pirkimo sutarties vertė be PVM yra nuo 10 tūkst. Lt. iki 100 tūkst. litų, pirkimai, atliekami šiuo tiekėjų (rangovų) apklausos būdu: perkančioji organizacija raštu (paštu, per kurjerį arba faksu arba elektroniniu paštu arba CVP IS priemonėmis) kviečia ne mažiau kaip 3 (tris) tiekėjus (rangovus) pateikti pasiūlymus raštu (paštu, per kurjerį arba faksu arba elektroniniu paštu arba CVP IS priemonėmis) ir siunčia jiems raštu (paštu, per kurjerį arba faksu arba elektroniniu paštu arba CVP IS priemonėmis) apklausos sąlygas. Pasiūlymo pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 5 (penkios) kalendorinės dienos. Apklausa laikoma įvykusia, jeigu iki nustatyto termino buvo gautas nors vienas, apklausos sąlygas atitinkantis, pasiūlymas. Įvertinus gautus pasiūlymus, sudaroma pasiūlymų eilė ir priimamas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo. Vadovaujantis Taisyklių 21.20.2 punktu, Perkančioji organizacija informuoja suinteresuotus kandidatus ir suinteresuotus dalyvius apie priimtus sprendimus, o dalyviui, kuriuo pasiūlymas buvo atmestas, pasiūlymo atmetimo priežastis. Pirkimo sutartis turi būti sudaroma nedelsiant, bet ne anksčiau negu pasibaigė atidėjimo terminas, išskyrus Taisyklių 8.6. punkte nustatytas išimtis. Sutartis sudaroma su mažiausią kainą arba ekonomiškiausią pasiūlymą (pagal pirkimo sąlygose nurodytą laimėtojo nustatymo kriterijų) pateikusiu tiekėju (rangovu). Šiame punkte nurodytus pirkimus atlieka Perkančiosios organizacijos vadovo paskirti pirkimų organizatoriai. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę savo nuožiūra pavesti šiuos pirkimus atlikti komisijai..
28.2.3. kai perkant prekes, paslaugas ar darbus sandorio vertė mažesnė kaip 10 tūkst. Lt. be PVM, pirkimai atliekami šiuo tiekėjų apklausos būdu: perkančioji organizacija raštu (paštu, per kurjerį, faksu, arba elektroniniu paštu) kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus raštu (paštu, per kurjerį, faksu, arba elektroniniu paštu), arba apklausą vykdo žodžiu. Šiame punkte nurodytus pirkimus atlieka Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu paskirti pirkimų organizatoriai.
28.2.4. žodžiu gali būti bendraujama (kreipiamasi į tiekėjus, pateikiami pasiūlymai), kai pirkimas vykdomas apklausos būdu ir dėl įvykių, kurių Perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina skubiai įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, o vykdant apklausą raštu, prekių, paslaugų ar darbų nepavyktų įsigyti laiku;
28.2.5. pirkimas žodžiu vykdomas telefonu ir/arba tiesiogiai bendraujant su potencialiu tiekėju, t.y. vykstant į potencialaus tiekėjo buveinę – parduotuvę, sandėlį ar kt., ir sužinant reikalingų prekių, paslaugų kainas. Atliekant apklausą žodžiu, galima pasinaudoti viešai tiekėjų pateikta informacija (pvz., reklama internete ir kt. panšia informacija) apie siūlomas prekes, paslaugas, darbus. Tokios informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiekėjų apklausai.
28.2.6.mažos vertės sandoriai, perkant prekes, paslaugas ar darbus, kai pirkimo sutarties vertė be PVM yra mažesnė kaip 10 000 litų, gali būti sudaromi raštu arba žodžiu. Sutačių, sudaromų žodžiu, kaina gali būti nustatoma vizualinės apžiūros būdu, pirkimų vietoje.
28.2.7. tuo atveju, kai perkančioji organizacija perka didelį tam tikrų prekių ar paslaugų asortimentą, apklausiamos pagrindinės pozicijos, kad nustatyti nugalėtoją ir paliekama galimybė įsigyti kitas prekes ar paslaugas, kurios nebuvo įvertintos apklausos metu, pagal tuo metu prekyboje esančias kainas.
28.2.8. perkančioji organizacija prieš sudarydama sutartį su laimėjusiu tiekėju, gali derėtis dėl pasiūlytos kainos ir ją sumažinti;
28.2.9. Viešojo pirkimo komisija ar pirkimo organizatoriai gali apklausti vieną tiekėją esant vienai iš šių sąlygų:
28.2.9.1. kai įkainiai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais, o tiekėjas nėra perkančioji organizacija (apmokėjimai už automobilių techninę apžiūrą ir pan.);
28.2.9.2. pirkimą būtina atlikti labai greitai. Atvejai, kai pirkimas yra laikomas skubiu:
–  netikėtos aplinkybės, dėl kurių reikia skubiai nupirkti prekių, paslaugų ar darbų, ir kai tokį pirkimą atlikti kitu būdų nėra pakankamai laiko;
–  netikėtos aplinkybės, iškilusios patalpų eksploatacijos metu nustačius atsiradusius defektus, atliekant remonto darbus;
–  kai pirkimą reikia atlikti itin skubiai dėl valstybės institucijų ar kitų Perkančiąją organizaciją ir/ar jos veiklą kontroliuojančių įstaigų (įmonių, organizacijų) teisėtų nurodymų ir/ar reikalavimų, ir kai tokį pirkimą atlikti kitu būdu nėra pakankamai laiko.
Nurodytais atvejais Perkančioji organizacija gali pirkti iš pasirinkto tiekėjo neatlikdama apklausos, iki kol bus tinkamai atlikta apklausa ir su tiekėju sudaryta sutartis;
Šios aplinkybės negali priklausyti nuo Perkančiosios organizacijos delsimo arba neveiklumo.
28.2.9.3. darbuotojų kvalifikacijos kėlimo specializuotuose apmokymo seminaruose ir kursuose paslaugos;
28.2.9.4. darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugos (pažymų, įvykus nelaimingiems atsitikimams, gavimas iš tos sveikatos priežiūros centro, kuriame buvo suteikta pirmoji medicininė pagalba, darbuotojų sveikatos medicininiai patikrinimai);
28.2.9.5. natūralių monopolininkų (miesto, regiono, respublikos mastu) parduodamos prekės ar teikiamos paslaugos;
28.2.9.6. valstybinių monopolininkų parduodamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurių įkainiai nėra patvirtinti Lietuvos Respublikos įstatymais ar kitais teisės aktais;
28.2.9.7. technikos aptarnavimo garantiniu laikotarpiu paslaugos;
28.2.9.8. įsigytos ir autorizuotos perkančiosioms organizacijos poreikiams programinės įrangos priežiūros, tobulinimo ir vystymo paslaugos;
28.2.9.9. techninio projekto, darbo projekto ar techninio ir darbo projekto autorinės priežiūros paslaugos;
28.2.9.10. jei didesnio tiekėjų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių laiko ir/ar lėšų sąnaudų;
28.2.9.11. perkant pašto ženklus, pašto paslaugas, išskyrus siuntinių perlaidas;
28.2.9.12. įsigyjant stovėjimo aikštelių talonus (bilietus);
28.2.9.13. prenumeruojant laikraščius, žurnalus;
28.2.9.14. perkant meno kūrinius;
8.2.9.15. viešojo transporto (troleibuso, autobuso), geležinkelio, oro ar vandens transporto ir tarpmiestinius autobuso bilietus;
28.2.9.16. perkant papildomas telekomunikacijų bendrovių paslaugas ar papildant jų apimtis, kai yra sudaryta su telekomunikacijų teikėju sutartis ir joje tokia galimybė buvo numatyta;
28.2.9.17. perkant reklamos, skelbimų išspausdinimo Lietuvos spaudoje paslaugas;
28.2.9 18. kai perkamos reprezentacijai skirtos prekės ar paslaugos;
28.2.9.19. išlaidos susijusios su dalyvavimu parodose (parodų bilietai, parodų dalyvių mokesčiai, ekspozicijas vietos nuoma ir kitos išlaidos);
28.2.9.20. jei prekes ar paslaugas Mažeikių rajone (ar kitoje geografinėje teritorijoje, į kuria reikalinga pristatyti prekes, ar kurioje suteikti paslaugas) gali parduoti/suteikti konkretus tiekėjas ir nėra kitų alternatyvų, o pirkimą vykdyti iš kitų geografinių teritorijų yra ekonomiškai netikslinga vykdyti;
28.2.9.21. sutarties vertė, perkant prekes ar paslaugas, neviršija 5 000  litų be PVM, o perkant darbus – 10 000 litų be PVM. Tokių pirkimų metu sudaromų prekių ar paslaugų to paties tipo sutarčių bendra vertė negali viršyti 10 000 litų be PVM, o darbų, skirtų tam pačiam objektui, sutarčių bendra vertė negali viršyti 30 000 litų be PVM per finansinius metus.
28.3.  Kai pirkimą vykdo komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Jei pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, tiekėjų apklausos žodžiu ir raštu rezultatai įforminami Tiekėjų (rangovų) apklausos pažymoje (šių taisyklių priedas Nr. 1.).

29. PRELIMINARIOJI SUTARTIS 

29.1. Preliminarioji sutartis – perkančiosios organizacijos ir vieno ar kelių tiekėjų susitarimas, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas sutartims, kurios bus sudarytos per tam tikrą nurodytą laikotarpį, visų pirma, susijusias su kainų ir, kur to reikia, numatomų kiekių nustatymu.
29.2. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą pagal šią tvarką, turi teisę sudaryti preliminariąją sutartį. Preliminarioji sutartis sudaroma tarp perkančiosios organizacijos ir vieno ar kelių tiekėjų. Pagal šią sutartį perkančioji organizacija turi teisę sutarties galiojimo laikotarpiu, laikydamasi šioje sutartyje nurodytų sąlygų, sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis su geriausias sąlygas siūlančiu tiekėju (tiekėjais) dėl visų ar dalies prekių, paslaugų ar darbų pirkimo.
29.3. Kai preliminarioji sutartis sudaroma su keliais tiekėjais, šių tiekėjų, su kuriais sudaroma preliminarioji sutartis, turi būti ne mažiau kaip du (2). Preliminariąją pirkimo sutartį galima sudaryti su visais pasiūlymus pateikusiais tiekėjais, jei jų siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos poreikius. Perkančioji organizacija įsigyja prekes, paslaugas ar darbus pagal poreikį iš vieno ar kito tiekėjo, kurio siūlomos prekės,  paslaugos ar darbai tuo metu yra priimtiniausi ir ekonomiškiausi.
29.4. Preliminarioji sutartis negali būti sudaryta ilgesniam kaip 4 keturių metų laikotarpiui, išskyrus pagrįstus atvejus, kurie nurodomi skelbime apie pirkimą. Sudaryta preliminarioji sutartis negali būti keičiama. Preliminariojoje sutartyje gali būti numatytas papildomas tiekėjų varžymasis dėl pirkimo sąlygų.
29.5. Jeigu preliminariojoje sutartyje nenumatytas tiekėjų varžymasis, perkančioji organizacija kreipiasi į preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis išrinktą tiekėją, nurodo jam savo poreikius ir prašo preliminariojoje sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaryti prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartį.
29.6. Jeigu preliminariojoje sutartyje numatytas tiekėjų varžymasis, perkančioji organizacija:
29.6. 1. kreipiasi į kiekvieną tiekėją ir prašo pateikti pasiūlymus;
29.6.2. vadovaudamasi preliminariojoje sutartyje nustatytais kriterijais ir tvarka išrenka geriausią pasiūlymą ir su šį pasiūlymą pateikusiu tiekėju sudaro sutartį.

30. PRETENZIJŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS, ATSAKOMYBĖ 

30.1. Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją Perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui (išskyrus ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia):
1) per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos;
2) per 10 (dešimt) kalendorinių dienų (supaprastintų pirkimų atveju – per 5 (penkias) darbo dienas) nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu Viešųjų pirkimų įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.
30.2. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.
30.3. Tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį dėl pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos.
30.4. Tais atvejais, kai tiekėjui padaryta žala kildinama iš neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų ar sprendimų, tačiau Viešųjų pirkimų įstatyme nenustatyta pareiga perkančiajai organizacijai raštu informuoti tiekėjus arba paskelbti apie jos veiksmus ar sprendimus, taikomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyti ieškinio pareiškimo senaties terminai
30.5. Perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo dienos.
30.6. Perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, nedelsdama sustabdo pirkimo procedūrą, kol bus išnagrinėta ši pretenzija ir priimtas sprendimas. Perkančioji organizacija negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 (penkiolikos) kalendorinių dienų nuo rašytinio pranešimo apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos.
30.7. Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, taip pat juos informuoti apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą.
30.8. Ginčai tarp Perkančiosios organizacijos ir tiekėjų nagrinėjami Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka bei terminais. 30.9. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą, kad Europos Komisija nustatė rimtą Europos Sąjungos teisės nuostatų pažeidimą, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, visą su pirkimu susijusią informaciją raštu pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.
30.10 Perkančioji organizacija nedelsdama turi informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie savo priimtus sprendimus ar atliktus veiksmus, susijusius su Europos Komisijos nustatytu  rimtu Europos Sąjungos teisės nuostatų pažeidimu.
30.11. Viešuosius pirkimus kontroliuojančios institucijos turi teisę stebėti visas pirkimų procedūras, prireikus filmuoti komisijos posėdžius ir kitas pirkimo procedūras. 30.12. Perkančiosios organizacijos vadovai ar kiti įgalioti asmenys (viešojo pirkimo komisijos nariai, ekspertai, kiti pirkimus atliekantys asmenys), pažeidę įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

__________________________________________________

Informacija atnaujinta: 2014-08-18