Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės (savivaldybių) biudžetus bei fondus. Mokesčius ir kitas įmokas į biudžetus bei fondus reglamentuoja atitinkami Lietuvos Respublikos įstatymai. Visą informaciją apie mokesčius ir kitas įmokas rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMĮ) interneto svetainėje.

Valstybinio socialinio draudimo įmokas administruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

PAGRINDINIAI 2016 M. MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO PAKEITIMAI

 1. Prižiūrimų finansų rinkos dalyvių teikiama informacija.

Prižiūrimi finansų rinkos dalyviai privalės pateikti VMI informaciją apie sąskaitų metinių apyvartų dydį, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų bendros metinės apyvartos dydis yra ne mažesnis kaip 15 000 eurų (t.y. 15 000 eurų ir daugiau), sąskaitų likutį metų pabaigoje, jeigu to paties asmens visų pas tą patį finansų rinkos dalyvį turimų sąskaitų likutis metų pabaigoje yra ne mažesnis kaip 5 000 eurų (t.y. 5 000 eurų ir daugiau), palūkanas, skolinius įsipareigojimus, vertybinius popierius, draudimo įmokas, pensijų draudimo įmokas, taip pat kitą informaciją, reikalingą mokesčių administratoriaus funkcijoms atlikti. Ši informacija pateikiama kartą per metus Vyriausybės nustatytu mastu, tvarka ir terminais.

 1. Kita teikiama informacija.

2.1. Juridiniai asmenys kartą per metus privalės pateikti VMI informaciją apie iš jų dalyvių, kurie yra fiziniai asmenys, gautas pinigines lėšas, kai vieno asmens per kalendorinius metus įmokėta suma yra didesnė nei 15 000 eurų. Juridiniai asmenys taip pat kartą per kalendorinius metus privalės pateikti informaciją apie įsiskolinimus fiziniams asmenims, jei įsiskolinimas paskutinę metų dieną yra ne mažesnis nei 15 000 eurų.

2.2.Juridiniai asmenys taip pat kartą per metus privalės pateikti VMI informaciją apie užsienio juridinių asmenų jiems suteiktas paslaugas Lietuvoje, jeigu pagal vieną sandorį arba pagal keletą per vienus kalendorinius metus su tuo pačiu asmeniu sudarytų sandorių gautų paslaugų vertė yra ne mažesnė kaip 15 000 eurų.

2.3. Juridiniai asmenys privalės pateikti VMI informaciją apie kiekvieną nenuolatinį Lietuvos gyventoją, dirbantį šiame juridiniame asmenyje Lietuvoje pagal laikinojo įdarbinimo sutartį, sudarytą su užsienio valstybės juridiniu asmeniu.

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimai

 1. Nustatoma, kad akcizų objektas yra ne tik gamtinės dujos, skirtos naudoti kaip variklių degalai, bet ir gamtinės dujos, naudojamos kaip šildymui skirtas kuras. Gamtinės dujos apmokestinamos: 0,54 euro už vieną megavatvalandę akcizų tarifu (kai naudojamos kaip šildymui skirtas kuras verslo reikmėms); 1,08 euro už vieną megavatvalandę akcizų tarifu (kai naudojamos kaip šildymui skirtas kuras ne verslo reikmėms). Numaryti atvejai, kai mokesčių mokėtojai nuo akcizų už gamtines dujas yra atleidžiami.
 1. Nuo 2016-01-01 atsisakoma akcizų mokėjimų dešimtadieniais ir nustatoma prievolė mokėti vieną mėnesinę avansinę akcizų sumą – iki einamojo mokestinio laikotarpio 15 dienos.

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimai

 1. PVM skirtumo gražinimas galimas kas mėnesį (vietoj pusmečio) asmenims, parduodantiems metalą, medieną ir statybos darbus, už kuriuos PVM turi apskaičiuoti pirkėjas. PVM mokėtojams, pritaikiusiems atvirkštinio apmokestinimo PVM mechanizmą, už nurodytas prekes ir paslaugas, kuriems mokestiniu laikotarpiu susidarė grąžintina PVM suma, likusi po įskaitymo jos dalis, bet ne didesnė už sąlyginę 21 procento sumą, apskaičiuotą nuo aukščiau nurodytų sandorių apmokestinamosios vertės, galės būti grąžinama (nuo 2016 m. sausio 1 d.) per 30 dienų po prašymo grąžinti PVM permoką (skirtumą) gavimo dienos.
 1. Pradedant 2016 m. sausio mėnesiu PVM mokėtojams nereikia mokėti PVM avansinių mokėjimų

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio (NTM) įstatymo pakeitimai

 1. Nustatyta prievolė deklaruoti avansinį mokestį – teikiant metinę NTM komercinio turto deklaraciją KIT711 už praėjusį mokestinį laikotarpį, kartu deklaruoti ir einamojo mokestinio laikotarpio pirmų devynių mėnesių avansinius NTM.
 1. Pakeisti avansinių NTM sumokėjimo terminai: juridinių asmenų avansiniai NTM sumokami atitinkamai iki einamųjų kalendorinių metų kovo 15 dienos, birželio 15 dienos ir rugsėjo 15 dienos. Jeigu suma, apskaičiuota pagal einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną juridinio asmens turimo apmokestinamojo nekilnojamojo turto mokestinę vertę, neviršija 500 eurų, juridinis asmuo avansinio mokesčio neprivalo mokėti. Jeigu einamaisiais kalendoriniais metais nekilnojamojo turto mokestinė vertė yra didesnė už praėjusiais kalendoriniais metais buvusią mokestinę vertę, avansinis mokestis už tą nekilnojamąjį turtą gali būti skaičiuojamas pagal praėjusiais kalendoriniais metais buvusią nekilnojamojo turto mokestinę vertę.
 1. Tai pat pakeistas metinės NTM deklaracijos KIT711 pateikimo ir NTM už komercinį turtą sumokėjimo terminas – kitų metų vasario 15 d.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai

 1. Nuo 2016-01-01 keičiamas GPMĮ 20 straipsnis, kuris numato neapmokestinamojo dydžio (toliau – NPD) ir papildomo NPD (toliau PNPD) apskaičiavimo tvarką. Nuo 2016-01-01 NPD yra didinamas ir apskaičiavimas sietinas su minimalia mėnesine alga (toliau – MMA), galiojančia einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. Gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems nustatyti didesni fiksuoto dydžio NPD), pateikusiems darbdaviams prašymus taikyti NPD, mėnesio NPD apskaičiuojamas taip: – gyventojams, kurių per mėnesį gaunamų su darbo santykiais susijusios pajamų suma bus ne didesnės kaip MMA, galiojusi einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d., numatyta taikyti 200 Eur mėnesio NPD; – gyventojams, kurių per mėnesį gaunamų su darbo santykiais susijusios pajamų suma bus didesnė kaip MMA, galiojusi einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. (t.y. 2016 m. – 350 Eur), mėnesio NPD numatyta apskaičiuoti pagal šią formulę: Gyventojui taikytinas mėnesio NPD = 200 – 0,34 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – MMA, galiojusios einamųjų kalendorinių metų sausio 1 dieną, vienas dydis).
 1. Taip pat nuo 2016-01-01 didinami fiksuoto dydžio NPD riboto darbingumo asmenims. 3. Tėvams (įtėviams), auginantiems nepilnamečius vaikus (įvaikius), taip pat vyresnius besimokančius pagal bendrojo ugdymo programas, didinamas PNPD, nustatant, kad už kiekvieną auginamą vaiką (įvaikį) yra taikomas 120 Eur PNPD, t.y. kiekvienam iš tėvų po 60 Eur (iki 2015-12-31 buvo taikomas 60 Eur PNPD, t.y. kiekvienam iš tėvų po 30 Eur).

 

Detalesnę informaciją apie mokesčių pakeitimus galite rasti: NUORODA