Ūkio subjektų palyginimas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Mažeikių r. 2017 metais įregistruotų ūkio subjektų  yra 2542 vnt., iš jų veikiantys subjektai – 1531 vnt. Lyginant su 2016 metais (1516 vnt.), veikiančių subjektų skaičius padidėjo 0,98 procentiniais punktais. Mažeikių rajone registruotų ir veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičių kitimas per paskutinius penkerius metus, bei procentinė dalis Telšių apskrityje pateikiama 1 lentelėje.

Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai Mažeikių rajone

1 lentelė

Metai

Regionas               

Įregistruotų ūkio subjektu skaičius metų pabaigoje Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pabaigoje
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
Mažeikių r. savivaldybėje 2674 2659 2669 2489 2542 1403 1373 1430 1516 1531
Telšių apskritis 6468 6527 6578 6266 6379 3286 3148 3320 3610 3595
Procentinė Mažeikių r. subjektų dalis, Telšių apskrityje, %

41,3

40,7

40,6 39,7 39,8

42,7

43,6

43,1

42,0 42,5

2017 m. Mažeikių rajono savivaldybėje veiklą vykdė 1276 verslo įmonės. Tai sudaro 44,2 proc. visų Telšių apskrityje veikusių ūkio subjektų. Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės – 967 (UAB) ir individualiosios įmonės – 234 (IĮ). Per 2016 metus Mažeikių rajone IĮ skaičius padidėjo daugiau kaip 14,15 proc. ir vidutiniškai sudarė 15,4 proc. UAB, AB skaičius augo 2,3 proc. ir sudarė 63,8 proc. visų verslo įmonių. Mažųjų bendrijų skaičius per metus sumažėjo 7,15 proc. (nuo 2016 m. – 42 iki 39 bendrijų 2017 metų pradžioj). Kitos įmonės formos kaip žemės ūkio bendrovės (ŽŪB), tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) visoje įmonių struktūroje rajone nesikeitė.

 

Individuali veikla pagal pažymą ir įsigijus verslo liudijimus

Tarp mažeikiškių  populiari veikla pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per 2017 metus individualią veiklą įsigiję verslo liudijimus vykdė 1261 Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai. Palyginti su 2016 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal verslo liudijimą 2017 m. dirbo 5,8 proc. daugiau žmonių (1192 verslo liudijimai). Individualią veiklą pagal pažymą vykdė 1840 gyventojai. 2017 metais veiklą įregistravo 611 savivaldybės gyventojai.

 Darbo užmokestis

2017 metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto Mažeikių rajone buvo 872,7 Eur. Lyginant su 2016 metais, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo 8,65 procentais (803,2 Eur). Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, patenka į dešimt didžiausią darbo užmokestį per mėnesį išmokančių, savivaldybių skaičių.

Užsienio investicijos

2017 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Mažeikių rajono savivaldybėje 2016 metais yra 337,98 mln. Eur. Palyginus su 2015 m. tiesioginės užsienio investicijos padidėjo 38,53 proc. 2015 m. tiesioginės užsienio investicijos buvo 243,96 mln. Eur.

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje

2 lentelė

Tiesioginės užsienio investicijos tenka vienam gyventojui, eurų
  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Mažeikių r. savivaldybė 17 938 17 017 5 048 4 454 6 332
Telšių apskritis 7 016 6 692 1 999 1 867 2 642