Ūkio subjektų palyginimas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Mažeikių r. 2018 metais įregistruotų ūkio subjektų  yra 1550 vnt., iš jų veikiantys subjektai – 19 vnt. Lyginant su 2017 metais (1531 vnt.), veikiančių subjektų skaičius padidėjo 1,02 procentiniais punktais. Mažeikių rajone registruotų ir veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičių kitimas per paskutinius penkerius metus, bei procentinė dalis Telšių apskrityje pateikiama 1 lentelėje.

Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai Mažeikių rajone

1 lentelė

Metai

Regionas               

Įregistruotų ūkio subjektu skaičius metų pabaigoje Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pabaigoje
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
Mažeikių r. savivaldybėje 2659 2669 2689 2542 2603 1373 1430 1516 1531 1550
Telšių apskritis 6527 6578 6266 6379 6569 3286 3148 3320 3610 2927

 

Procentinė Mažeikių r. subjektų dalis, Telšių apskrityje, %

40,7

40,6

40,6 39,8 39,6

41,7

45,4

45,7

42,4 53,0

2018 m. Mažeikių rajono savivaldybėje veiklą vykdė 1258 SVV verslo įmonės. Tai sudaro apie 53 proc. visų Telšių apskrityje veikusių ūkio subjektų. Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės – 967 (UAB) ir individualiosios įmonės – 234 (IĮ). Per 2018 metus Mažeikių rajone IĮ skaičius padidėjo daugiau kaip 14,15 proc. ir vidutiniškai sudarė 15,4 proc. UAB, AB skaičius augo 2,3 proc. ir sudarė 63,8 proc. visų verslo įmonių. Mažųjų bendrijų skaičius per metus sumažėjo 7,15 proc. (nuo 2017 m. – 42 iki 39 bendrijų 2018 metų pradžioj). Kitos įmonės formos kaip žemės ūkio bendrovės (ŽŪB), tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) visoje įmonių struktūroje rajone nesikeitė.

 

Individuali veikla pagal pažymą ir įsigijus verslo liudijimus

Tarp mažeikiškių  populiari veikla pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per 2018 metus individualią veiklą įsigiję verslo liudijimus vykdė 1208 Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai. Palyginti su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal verslo liudijimą 2018 m. dirbo 1,5 proc. mažaiu žmonių (1226 verslo liudijimai). Individualią veiklą pagal pažymą vykdė 2342 gyventojai. 2018 metais veiklą įregistravo 718 savivaldybės gyventojai.

 Darbo užmokestis

2017 metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto Mažeikių rajone buvo 809,6 Eur. Lyginant su 2016 metais, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo 8,9 procentais (737,8 Eur). Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, patenka į dešimt didžiausią darbo užmokestį per mėnesį išmokančių, savivaldybių skaičių.

Užsienio investicijos

2017 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Mažeikių rajono savivaldybėje 2017 metais yra 393,67 mln. Eur. Palyginus su 2016 m. tiesioginės užsienio investicijos padidėjo 14,15 proc. 2016 m. tiesioginės užsienio investicijos buvo337,98 mln. Eur.

Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui, metų pabaigoje

2 lentelė

Tiesioginės užsienio investicijos tenka vienam gyventojui, eurų
  2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.
Mažeikių r. savivaldybė 5 195 4 928 5 048 6 332 7 540
Telšių apskritis 2 032 1 938 1 999 1 867 2 642