Ūkio subjektų palyginimas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis Mažeikių r. 2016 metais įregistruotų ūkio subjektų  yra 2489 vnt., iš jų veikiantys subjektai – 1516 vnt. Lyginant su 2015 metais (1430 vnt.), veikiančių subjektų skaičius padidėjo 6,01 procentiniais punktais. Mažeikių rajone registruotų ir veiklą vykdančių ūkio subjektų skaičių kitimas per paskutinius penkerius metus, bei procentinė dalis Telšių apskrityje pateikiama 1 lentelėje.

Įregistruoti ir veikiantys ūkio subjektai Mažeikių rajone

1 lentelė

              Metai

Regionas               

Įregistruotų ūkio subjektu skaičius metų pabaigoje

Veikiančių ūkio subjektų skaičius metų pabaigoje

2012

2013

2014

2015

2016

2012

2013

2014

2015

2016

Mažeikių r. savivaldybėje

2579

2674

2659

2669

2489

1353

1403

1373

1430

1516

Telšių apskritis

6194

6468

6527

6578

6266

3263

3286

3148

3320

3610

Procentinė Mažeikių r. subjektų dalis, Telšių apskrityje, %

41,6

41,3

40,7

40,6

39,7

41,5

42,7

43,6

43,1

42,0

2016 m. Mažeikių rajono savivaldybėje veiklą vykdė 1261 verslo įmonės. Tai sudaro 83,1 proc. visų rajone veikusių ūkio subjektų. Verslo įmonių struktūros analizė pagal įmonių teisines formas rodo, kad gausiausia rajone smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių grupė – uždarosios akcinės bendrovės – 967 (UAB) ir individualiosios įmonės – 234 (IĮ). Per 2016 metus Mažeikių rajone IĮ skaičius padidėjo daugiau kaip 14,15 proc. ir vidutiniškai sudarė 15,4 proc. UAB, AB skaičius augo 2,3 proc. ir sudarė 63,8 proc. visų verslo įmonių. Mažųjų bendrijų skaičius per metus sumažėjo 7,15 proc. (nuo 2016 m. – 42 iki 39 bendrijų 2017 metų pradžioj). Kitos įmonės formos kaip žemės ūkio bendrovės (ŽŪB), tikrosios ūkinės bendrijos (TŪB) visoje įmonių struktūroje rajone nesikeitė.

 

Individuali veikla pagal pažymą ir įsigijus verslo liudijimus

Tarp mažeikiškių  populiari veikla pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą. Klaipėdos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis per 2016 metus individualią veiklą įsigiję verslo liudijimus vykdė 1261 Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai. Palyginti su 2015 metų tuo pačiu laikotarpiu, pagal verslo liudijimą 2016 m. dirbo 5,8 proc. daugiau žmonių (1192 verslo liudijimai). Individualią veiklą pagal pažymą vykdė 1840 gyventojai. 2016 metais veiklą įregistravo 611 savivaldybės gyventojai.

 Darbo užmokestis

2016 metais vidutinis mėnesinis darbo užmokestis bruto Mažeikių rajone buvo 739,8 Eur. Lyginant su 2015 metais, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis išaugo 6,71 procentais (693,3 Eur). Mažeikių rajono savivaldybė, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, patenka į dešimt didžiausią darbo užmokestį per mėnesį išmokančių, savivaldybių skaičių.

Užsienio investicijos

2016 m. pabaigoje paskelbta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, kad tiesioginės užsienio investicijos Mažeikių rajono savivaldybėje 2015 metais yra 243,96 mln. Eur. Palyginus su 2014 m. tiesioginės užsienio investicijos sumažėjo 12,8 procento. 2014 m. tiesioginės užsienio investicijos buvo 279,88 mln. Eur. Nepaisant mažėjančių investicijų apimčių savivaldybėje, tarp visų Telšių regiono savivaldybių, vienam Mažeikių rajono savivaldybės gyventojui teko didžiausia tiesioginių užsienio investicijų vertė. Dideles tiesiogines užsienio investicijas Mažeikių rajono teritorijoje lemia užsienio investicijos į AB „ORLEN Lietuva“.

Tiesioginės užsienio investicijos metų pabaigoje

2 lentelė

Tiesioginės užsienio investicijos tenka vienam gyventojui, eurų

 

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

Mažeikių r. savivaldybė

18 715

17 938

17 017

5 048

4 454

Telšių apskritis

7 309

7 016

6 692

1 999

1 867

Lietuvos Respublika

3 672

4 072

4 321

4 363

4 673